Nieuwe wetgeving om de naleving van de Wet minimumloon te bevorderen.

Disclaimer: Voorliggende informatie is beschikbaar gemaakt als openbare dienstverlening; deze is noch door Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden bewerkt noch goedgekeurd. Voor de inhoud zijn alleen de auteurs verantwoordelijk.

Met ingang van 4 mei 2007 is de Wet minimumloon aangepast met als doel de naleving te bevorderen. De Arbeidsinspectie heeft voortaan de mogelijkheid om boetes op te leggen aan werkvers die hun werknemers minder dan het minimumloon betalen.

Nieuwe wet minimumloon

Met ingang van 4 mei 2007 is de Wet minimumloon aangepast, met als doel de handhaving te verbeteren. Voortaan heeft de Arbeidsinspectie (AI), een onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de mogelijkheid om boetes op te leggen aan werkgevers die minder dan het minimumloon betalen. Voorafgaand aan de wetswijziging was handhaving van de naleving primair een taak van de individuele werknemer zelf. Een onderbetaalde werknemer kon daarbij kiezen: of rechtstreeks een civiele procedure beginnen tegen zijn werkgever of eerst een klacht bij de AI indienen en daarna, wanneer de onderbetaling voortduurt, een civiele procedure tegen zijn werkgever aanspannen. Daarnaast verrichte de AI onderzoeken naar de mate waarin de wettelijke verplichtingen in meer algemene zin werden nageleefd. Eens in de twee à drie jaar voerde de AI daartoe een nalevingonderzoek uit, de zogenoemde monitor.

Onderzoek naar naleving

Het meest recente onderzoek heeft betrekking op oktober 2004. Naar schatting 36 000 werknemers verdienden op dat moment minder dan het wettelijk minimumloon (WML). Dit komt overeen met 0,6% van alle werknemers. Ten opzichte van 2001 is er sprake van een dalende trend; het percentage lag in 2001 nog op 1,1. Het brutoloon van de onderbetaalde werknemers ligt gemiddeld 13% lager dan waar ze recht op hebben. Het niveau van onderbetaling loopt sterk uiteen: ruim een kwart van de werknemers wordt minder dan 5% onderbetaald, ruim de helft wordt 5-20% onderbetaald en een vijfde wordt 20% of meer onderbetaald. Oververtegenwoordigd zijn vooral in deeltijd werkende vrouwen en jongeren, werknemers met een verzorgende of dienstverlenende functie, werknemers in het kleinbedrijf en werknemers in de sectoren “Detailhandel en reparatiebedrijven” en Horeca.

Klachten blijven achterwege

Van de mogelijkheid tot het indienen van klachten bij de AI en het aanspannen van een civiele procedure wegens onderbetaling werd weinig tot geen gebruik gemaakt door werknemers, hoewel uit onderzoeken van de AI bleek, dat onderbetaling wel degelijk voorkwam. In de periode voor 2007 zijn weinig klachten (gemiddeld 6 per jaar) ingediend. Veel werknemers vinden het een te grote stap om persoonlijk een klacht in te dienen tegen hun werkgever. Ook wordt het als een obstakel gezien dat een werknemer zelf naar de rechter dient te gaan om het achterstallig loon te vorderen. In een aantal gevallen geven werknemers aan dat de baten daarbij te laag zijn in vergelijking met de tijd en moeite die zij erin stoppen. De verwachting bestond, dat werknemers uit de MOE landen (Midden- en Oost-Europa) nog minder dan hun Nederlandse collega’s geneigd zouden zijn om een klacht bij de AI in te dienen of een civiele procedure wegens onderbetaling aan te spannen, omdat het ontvangen loon nog altijd hoger is dan het loon dat zij in het land van herkomst ontvangen. Tegen deze achtergrond is besloten tot invoering van bestuursrechtelijke handhaving (boetes) van de WML, in navolging van onder meer de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet.

Controles meenemen in checks op naleving Wet arbeid Vreemdelingen

Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat het de bedoeling is dat de AI het toezicht op de naleving van de WML in eerste instantie zal inbouwen in de controles op de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Deze controles vinden vooral plaats in sectoren waar oneerlijke concurrentie op loonkosten regelmatig voorkomt, zoals de land- en tuinbouw, de bouw en bij productiebedrijven waar veel handmatige arbeid wordt verricht.

Robbert van het Kaar (HSI)

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Eurofound welcomes feedback and updates on this regulation

Reactie toevoegen