Vakcentrales komen met aandachtspunten voor de participatietop met het kabinet

Disclaimer: Voorliggende informatie is beschikbaar gemaakt als openbare dienstverlening; deze is noch door Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden bewerkt noch goedgekeurd. Voor de inhoud zijn alleen de auteurs verantwoordelijk.

De drie grootste vakcentrales hebben aandachtspunten voor de participatietop met het kabinet voorgesteld. Centraal staat het verhogen van de arbeidsparticipatie. De sociale partners en het kabinet zijn het daarover eens. Er bestaat echter verschil van mening over welke punten hierbij relevant zijn. Werkgeversorganisaties hebben aangegeven dat zij met name het punt van ontslagbescherming missen.

De drie grootste vakcentrales - FNV, CNV en MHP - komen met aandachtspunten voor de participatietop met het kabinet. De nieuwe regering heeft de eerste honderd dagen van zijn aantreden uitgetrokken voor overleg met burgers en organisaties in de verschillende maatschappelijke velden. De sociale partners zijn daarbij een van de belangrijke gesprekspartners.

Regering voor scholing en ontslagversoepeling

Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken heeft aangegeven dat hij een gezamenlijke aanpak met werkgevers, vakbonden en gemeenten wil vaststellen om de arbeidsparticipatie substantieel te verhogen.Daarbinnen staan twee aandachtsgebieden centraal. Ten eerste gaat het om de verschuiving van baan- naar werkzekerheid. Naast scholing, employability wordt hierbij ook gedacht aan flexibiliteit en de betekenis van het ontslagrecht daarvoor. Ten tweede staat de begeleiding centraal van moeilijk bemiddelbare groepen. Minister Donner wil bij het eerste punt – evenals de werkgevers – dat investeringen van werkgevers in de employability van werknemers worden gekoppeld aan versoepeling van het ontslagrecht. Namens de vakcentrale FNV heeft bestuurde Wilna Wind laten weten hier niets voor te voelen. Anderhalf jaar hebben de sociale partners in de Sociaal Economische Raad zonder resultaat over dit thema gesproken.

Vakcentrales: verhoging arbeidsparticipatie centraal

De vakcentrales hebben voor het overleg, dat voor de zomer moet hebben plaatsgevonden, een lijst met agendapunten ingediend. In het zevenpuntenplan, dat kan dienen als agenda voor de participatietop met werkgevers en kabinet, staat verhoging van de arbeidsparticipatie centraal. In 2025 willen de vakcentrales een participatiegraad van 80% hebben bereikt. Daartoe willen zij meer opleidingsmogelijkheden en betere betaling voor lager geschoolden. Dit moet de stap van een uitkering naar betaald werk vergemakkelijken. Ook moeten er ruimere mogelijkheden komen om kleine deeltijdbanen om te zetten in grotere banen. Dit zou kunnen door meer kinderopvangmogelijkheden. De centrales dringen ook aan op het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap. De optie om als zelfstandige zonder personeel een inkomen te verdienen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de werking van de arbeidsmarkt. Ten slotte streven de centrales naar een leeftijdsbewust personeelsbeleid om oudere werknemers langer aan de slag te houden. In dat kader schrijven de centrales dat het ontslag van oudere werknemers krachtig moet worden betreden door daarvoor een hoge drempel te handhaven.

Werkgeversorganisaties: flexibiliteit en ontslagversoepeling

De werkgeverskoepels VNO-NCW hebben op voorhand laten weten dat zij zich kunnen vinden in het streven naar een hogere arbeidsparticipatie. Echter, deze moet wel gepaard gaan met een verantwoorde loonontwikkeling en een versoepeling van het ontslagrecht. Met name dat laatste punt missen zij op het agendavoorstel van de vakbewegging. De vakcentrales willen dat laatste onderwerp liever niet op de agenda van de participatietop, omdat vermenging de onderlinge verschillen zou benadrukken. De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben laten weten dat hun agenda voor de participatietop er anders uitziet. Zij willen vooral praten over versoepeling van het ontslagrecht, loonmatiging, lagere sociale premies, en verlofregelingen die voor werkgevers ook in de dagelijkse praktijk hanteerbaar zijn.

Marianne Grünell, HSI

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Eurofound welcomes feedback and updates on this regulation

Reactie toevoegen