Sociale partners verdeeld over begrotingsakkoord kabinet

Disclaimer: Voorliggende informatie is beschikbaar gemaakt als openbare dienstverlening; deze is noch door Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden bewerkt noch goedgekeurd. Voor de inhoud zijn alleen de auteurs verantwoordelijk.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft overwegend negatief gereageerd op het begrotingsakkoord van het kabinet, dat traditiegetrouw in september 2007 naar buiten werd gebracht. De werknemersorganisatie Federatie Nederlandse Vakbeweging daarentegen is positiever. De kritiek spitst zich toe op waar lastenverlichting wordt neergelegd en op welke plaatsen lastenverzwaring wordt toegepast. Werkgevers bekritiseren vooral de lastenverzwaring voor bedrijven, werknemers zouden grotere investeringen willen in verhoging van de arbeidsdeelname.

Kernpunten van het begrotingsakkoord, dat in september 2007 openbaar werd, betreffen lastenverlichtingen om minima en ouderen met alleen AOW te ontzien. Ook wordt voorgesteld om en een lagere WW-premie te heffen zodat daardoor de arbeidskosten voor ondernemers dalen. Lastenverzwaringen schuilen onder meer in verhoging van het BTW-tarief van 19 naar 20%, de fiscale bijtelling van lease-auto’s, die van 22 naar 25% stijgt. Ook wordt de aftrekbaarheid van pensioenen beperkt tot een inkomen van E 185.000 en gaat het eigenwoning forfait omhoog voor huizen van boven 1 miljoen. De belastingkorting voor niet-werkende partners wordt sneller dan gepland afgeschaft.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW overwegend negatief

Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft overwegend negatief gereageerd op het begrotingsakkoord van het kabinet. De organisatie vindt dat het kabinet paniekvoetbal speelt en ondernemers en ondernemingen worden fors raakt. Volgens VNO-NCW is dat niet nodig juist nu de economie begint aan te trekken. Zij hebben grote moeite met de beperking van de aftrekbaarheid van pensioenpremies. Dat grijpt in aan de bovenkant van de arbeidsmarkt en is slechts voor het vestigingsklimaat. De organisatie acht het inkomen van de Minister President geen meetlat voor het bedrijfsleven. Hiermee plaatst Nederland zich op een eiland. Dat is ongewenst en zal niet alleen effecten hebben op de positie van hoofdkantoren in ons land, maar ook vele andere bedrijven en ondernemers treffen. Belangenverenigingen in de autobranche zijn niet te spreken over de geplande accijnsverhogingen, en ook de voorgenomen verhoging van de fiscale bijtelling voor de lease-auto wordt afgewezen.

Federatie Nederlandse Vakbeweging matig tevreden

De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) is matig tevreden over het begrotingsakkoord. De FNV is blij met de maatregelen om meer mensen te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt, maar vindt wel dat het voorgestelde beleid dynamischer kan zijn. De organisatie wil snel uitvoering van de afspraken van de Participatietop van eind juni (NL0704059I). Voor loonkostensubsidies, participatiebanen en een Taskforce Deeltijd Plus moet het kabinet voldoende geld beschikbaar stellen. De FNV denkt hierbij aan het opplussen van kleine deeltijdbanen, belastingmaatregelen voor lager betaalden, personeelsbeleid gericht op oudere werknemers en een betere integratie van arbeidsongeschikten. Om de gewenste verhoging van de arbeidsdeelname te realiseren moet de beloofde verlaging van de WW-premie nu snel door het kabinet worden ingevoerd. Verder is voor die verhoging van de participatie nog steeds uitbreiding nodig van de kinderopvang en een langer – betaald -ouderschapsverlof. Ook wijst de Federatie op de dreigende personeelstekorten in het zorg en het onderwijs als gevolg van de vergrijzing; het kabinet moet dat tij keren met salarisverbeteringen maar ook met onderwijsinvesteringen. Wat de topinkomens betreft is de FNV tevreden met verhoging van het huurwaardeforfait. Maar over de wijze waarop het kabinet de pensioenrechten via belastingheffing op premies wil aantasten, is de organisatie zeer kritisch. Pensioenpremies worden niet belast. Dat is de hoeksteen van het huidige systeem, die ongewijzigd moet blijven. Een groot kritiekpunt van de FNV betreft het ontslagrecht. De Federatie blijft van mening dat met de voorgestelde verandering geen werkloze extra aan een baan wordt geholpen, terwijl de rechten van werknemers wel fors worden ingeperkt (NL0701039I).

Marianne Grünell, HSI

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Eurofound welcomes feedback and updates on this regulation

Reactie toevoegen