Aantal werknemers bij malafide uitzendbureaus neemt toe

Disclaimer: Voorliggende informatie is beschikbaar gemaakt als openbare dienstverlening; deze is noch door Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden bewerkt noch goedgekeurd. Voor de inhoud zijn alleen de auteurs verantwoordelijk.

In twee jaar tijd is het aantal werknemers dat werkt voor malafide uitzendbureaus toegenomen. Op jaarbasis gaat het nu om 115 duizend personen, terwijl het er in 2006 nog 80 duizend waren. Ruim de helft van de Oost-Europese uitzendkrachten die in Nederland werken, wordt bemiddeld door malafide uitzendbureaus. Het onderzoek naar malafide uitzendbureaus gebeurt door de toezichthoudende instantie SNCU samen met de Arbeidsinspectie van het ministerie van Sociale Zaken. Er is sinds 2006 voor 2,6 miljoen aan boetes opgelegd. Het ministerie van Sociale Zaken heeft nu een wetsvoorstel ingediend om ook de bedrijven die via malafide uitzendbureaus werknemers inhuren verantwoordelijk te stellen voor niet uitbetaald loon.

Malafide uitzendbureaus betalen te weinig en frauderen met loonbelasting

Sinds 2006, in twee jaar tijd, is het aantal werknemers dat werkt voor malafide uitzendbureaus toegenomen. Op jaarbasis gaat het nu om 115 duizend personen, terwijl het er in 2006 nog 80 duizend waren. Ruim de helft van de Oost-Europese uitzendkrachten die in Nederland werken, wordt bemiddeld door malafide uitzendbureaus. Ze krijgen onder meer te weinig betaald, worden slecht gehuisvest en de werkgever fraudeert met loonbelasting. Het gaat overwegend om Poolse werknemers, die sinds mei 2007 zonder arbeidsvergunning in Nederland kunnen werken. (See NL0711019I)

Stichting controleert naleving cao uitzendkrachten

Sinds er in Nederland een cao voor uitzendkrachten bestaat, die bovendien algemeen verbindend is verklaard, moeten alle betrokken bedrijven zich aan deze cao houden. Om daar toezicht op te houden is de Stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten (SNCU) in het leven geroepen. De Stichting is opgericht door de sociale partners, dus de georganiseerde uitzendbranche en de vakbonden. Samen controleren zij of de cao wordt nageleefd. De valide uitzendbureaus hebben last van malafide bemiddelaars, die uitzendkrachten onder de kostprijs leveren. Dat scheelt de branche 10% omzet, dat is 1 miljard per jaar.

2,6 miljoen aan boetes uitgedeeld

Uiteindelijk gaat het de Stichting om de belangen en positie van de flexwerker, die meer kwetsbaar is dan die van een medewerker is vaste dienst. De SNCU heeft al voor 2,6 miljoen aan boetes uitgedeeld. Er zijn 12 rechtszaken gewonnen. De Stichting is een meldpunt voor misstanden. Werknemers kunnen melden als zij de indruk hebben dat de cao niet wordt nageleefd. De SNCU trekt alle – momenteel 500 - meldingen na en zoekt bewijslast. Alle uitzendbureaus moeten meewerken aan het onderzoek omdat de cao algemeen verbindend is. Samen met de Arbeidsinspectie wordt het onderzoek uitgevoerd, worden rechtszaken voorbereid en boetes opgelegd. Het zijn vooral de kleine en middelgrote bureaus die fouten maken.

Strengere regelgeving nodig met verdere openstelling grenzen

De branche wil zelfs een hardere aanpak van uitzendbureaus. Ze wil strengere boetes en een verplichte certificering van uitzendbureaus, mede in het licht van de komst van nieuwe werknemers, arbeiders uit Bulgarije en Roemenen voor wie de grenzen in principe vanaf 2009 open gaan. De Minister heeft in de zomer van 2008 kenbaar gemaakt dat hij niet twijfelt over de datum van de openstelling van de grenzen. De Tweede Kamer echter houdt twijfels vanwege de verhalen over de uitbuiting van niet-Nederlandse werknemers. De vier grote steden maken ook bezwaar, omdat er in bepaalde steden overlast is ontstaan door de komst van grote aantallen Polen.

Inhurend bedrijf wordt mede aansprakelijk

Het kabinet heeft de volgende stap in de strijd tegen de malafide uitzendbureaus gezet. In de zomer van 2008 is nieuwe wetgeving voorgesteld, waarbij bedrijven, die werknemers inhuren via niet-gecertificeerde uitzendbureaus, aansprakelijk worden gesteld voor het betalen van het wettelijk minimumloon en vakantiegeld. De uitzendkracht kan dan het loon - maximaal het minimumloon en vakantiegeld - opeisen bij het uitzendbureau of het bedrijf dat hem via het uitzendbureau heeft ingehuurd. Nu zijn bedrijven die zaken doen met malafide uitzendbureaus niet aansprakelijk. Bedrijven krijgen door de aansprakelijkheid meer belang bij het werken met een gecertificeerd uitzendbureau. En uitzendbureaus krijgen er meer belang bij zich te laten certificeren omdat het voor bedrijven aantrekkelijker wordt om met hen zaken te doen.

Marianne Grünell, HSI

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Eurofound welcomes feedback and updates on this regulation

Reactie toevoegen