Zelfstandigen zonder Personeel krijgen een zetel in de Sociaal-Economische Raad

Afwijzing van aansprakelijkheid: deze informatie is bedoeld als dienstverlening aan de lezer, maar is niet bewerkt door de Europese Stichting tot verbetering van de levens- of arbeidsomstandigheden. De inhoud valt onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s).

Zelfstandigen zonder Personeel hebben in maart 2010 een zetel in de Sociaal-Economische Raad toegekend gekregen. Het Platform Zelfstandige Ondernemers gaat een werkgeversplaats bezetten; het Platform vertegenwoordigt daarmee de 650.000 zelfstandigen. Het Platform zal aan twee punten prioriteit geven. De eerste is de versoepeling van de urenregeling per jaar, waaraan een zelfstandige moet voldoen om fiscaal voordeel te verkrijgen. Het tweede punt betreft een vereenvoudiging van de aanbestedingsregeling van met name overheden, waardoor ook zelfstandigen mee kunnen dingen naar opdrachten.

Zelfstandigen zonder Personeel krijgen in maart 2010 een zetel in de Sociaal-Economische Raad, SER. In het permanente adviesorgaan van de regering, waar naast onafhankelijke kroonleden ook werknemers en werkgeversvertegenwoordigers een stem hebben, is een historische stap gezet. Ook zelfstandigen zonder personeel, zzp’ers, hebben er nu een zetel. Mevrouw Esther Raats-Coster, voorzitter van het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) zal de plaats bezetten. De zetel is nog niet permanent, maar de benodigde wetswijziging zal zeker plaatsvinden omdat juist de Tweede Kamer heeft aangedrongen op een zetel. De grootste organisatie van zzp’ers, het PZO, met 20.000 leden gaat de plaats bezetten. Met andere organisaties voor zelfstandigen vertegenwoordigt het PZO 650.000 zelfstandigen zonder personeel. Met dit aantal is het aantal zelfstandigen zonder personeel gegroeid tot 9% van de beroepsbevolking, een groei met 33% in 10 jaar tijd. De PZO is in 2002 opgericht en opereert vanuit het gebouw van werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW stelt zetel ter beschikking

Werkgeversorganisatie VNO-NCW staat een zetel af aan het PZO, de organisatie van zelfstandigen zonder personeel. Het Platform wordt meer als een werkgevers- dan als een werknemersorganisatie beschouwd. Volgens PZO is het zelfs een strategische en slimme zet. Zo blijven de werkgevers en werknemerszetels in de SER elk op 11 plaatsen. De organisatie betreurt het dat de FNV niet bereid is hetzelfde te doen. Werkgevers zijn daartoe wel bereid omdat zij veel belang hebben bij een stevige positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt. Zij huren zelfstandigen in als ze hen nodig hebben. Zelfstandigen leveren aan belangrijke bijdrage aan bedrijven, vooral op het gebied van innovatie en ontwikkeling, aldus het Platform.

Federatie Nederlandse Vakbeweging legt meer nadruk op sociale zekerheid zelfstandigen

Het PZO vindt het een gemiste kans dat ook de FNV geen zetel ter beschikking heeft gesteld, want hun standpunten komen deels overeen. Het PZO zal prioriteit geven aan een versoepeling van het urencriterium voor zelfstandigen. Nu moeten zzp’ers minstens 1.225 uren per jaar maken om in aanmerking te komen voor de fiscale voordelen, zoals de zelfstandigenaftrek. Door de huidige, economische crisis halen veel zelfstandigen dat aantal uren niet, waardoor ze dubbel in de problemen komen. PZO wil dat de fiscus daar soepeler mee omgaat, en bijvoorbeeld de uren die worden besteed aan acquisitie mee laat tellen. Uit de eerste ZZP Barometer, opgezet door het PZO, blijkt dat zzp’ers optimistisch zijn over hun economische kansen. Zij gaan ervan uit dat de ergste crisis achter de rug is, en dat ze de komende zes maanden weer betere resultaten behalen. In het vierde kwartaal had een zzp’ers een gemiddelde omzet van 26.000 euro. Vrouwelijke zzp’ers, vaak in-deeltijd werkend, blijven daarop achter, met een omzet van 19.000 gemiddeld. De groep kleine zelfstandigen, die een beroep doet op de Bijstand voor Zelfstandigen, is gegroeid in 2009.

Platform legt prioriteit bij versoepeling belastingen en aanbestedingsregels

Ook vernieuwing van de aanbestedingsregeling staat op de agenda van het PZO. Het is voor zzp’ers vaak onmogelijk om in te tekenen voor een opdracht, zeker bij overheidsorganisaties, omdat daarvoor aan allerlei criteria moet zijn voldoen. Die criteria wil het Platform verruimen. Voorlopig krijgt een steviger sociaal vangnet, met name rond arbeidsongeschiktheid, geen prioriteit van het PZO. In tegenstelling tot de FNV hecht het Platform hier minder waarde aan. Zelfstandigen kunnen heel goed voor zichzelf zorgen. Het PZO gaat zich wel richten op het verbeteren van de omstandigheden waaronder zij hun werk doen.

Het PZO zal de komende jaren gebruiken om een permanente vertegenwoordiging te regelen. De Tweede Kamer wil een permanente zetel voor zzp’ers omdat zij met een toename van 33% in tien jaar tijd steeds meer een factor van betekenis worden op de arbeidsmarkt. De groep werd in het verleden door de politiek nogal eens genegeerd waar het sociaal-economische advisering betrof. Hierover werden traditioneel werknemers en werkgeversvertegenwoordigers geconsulteerd. Tegenwoordig zijn zelfstandigen een factor van betekenis.

Marianne Grünell, University of Amsterdam, HSI

Commentary

Delete if none

mgrunel1, university of amsterdam

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Eurofound welcomes feedback and updates on this regulation

Reactie toevoegen