Nieuwe maatregelen om zelfstandig ondernemerschap te bevorderen

Afwijzing van aansprakelijkheid: deze informatie is bedoeld als dienstverlening aan de lezer, maar is niet bewerkt door de Europese Stichting tot verbetering van de levens- of arbeidsomstandigheden. De inhoud valt onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s).

Het kabinet en de Sociaal Economische Raad erkennen het belang van het toenemende aantal zzp’ers voor de economische groei. Zij nemen daarom maatregelen om een gunstig ondernemersklimaat te creëren en belemmeringen voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) te voorkomen. Het kabinet heeft maatregelen genomen om de administratieve lasten van de zzp’ers te verminderen en te zorgen voor goede faciliteiten voor zelfstandig ondernemers. Er zijn speciale verzekeringen ontwikkeld voor zelfstandige ondernemers. Ook mensen met een uitkering kunnen gemakkelijker de stap maken naar het ondernemerschap.

Al jaren neemt het aantal zelfstandig ondernemers in Nederland toe. Het merendeel is zelfstandige zonder personeel (zzp’er) en voorziet in eigen levensonderhoud. De zzp’er draagt – steeds vaker in onderlinge netwerken met andere zzp’ers – bij aan de flexibiliteit van de arbeidsmarkt en economische groei. Het zijn veelal succesvolle ondernemers. PETRI HIER HERHALING ERUIT. CORRECT? Sinds maart 2010 worden zzp’ers vertegenwoordigd in de Sociaal-economische Raad (SER), een adviesorgaan dat bestaat uit de sociale partners en onafhankelijke kroonleden (NL1004019I). In oktober 2010 presenteerde de Sociaal Economische Raad (SER) het eerste advies over zelfstandigen. De SER ziet zzp’ers nu echt als ondernemers en er zal meer aandacht komen voor knelpunten van zzp’ers. De SER erkent dat zzp’ers, als aanbieders van arbeid, net als werknemers ook arbeidsrisico’s lopen en voert samen met het kabinet verschillende maatregelen in om zelfstandig ondernemers te ondersteunen.

Positie van het kabinet

Ondernemerschap biedt volgens het kabinet kansen voor burgers om op eigen kracht idealen te realiseren, om hun werk in te richten zoals zij dat willen, om vaardigheden in te zetten waar zij het best tot hun recht komen en om verder te kunnen ontwikkelen. Ondanks dat het kabinet ondernemerschap zeer waardeert en stimuleert, blijkt in een reactie op het SER-advies in oktober 2010 dat de overheid zich zo min mogelijk mengt in de keuzes van zzp’ers. Het kabinet neemt de volgende positie in: een keuze voor ondernemerschap is nadrukkelijk een keuze voor eigen verantwoordelijkheid. Zzp’ers zijn uitgesloten van het sociale zekerheidstelsel en zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van sociale verzekeringen en hun pensioen. Het kabinet ziet geen reden om de verantwoordelijkheid te herzien. De eigen verantwoordelijkheid van de zzp’ers blijft dan ook uitgangspunt bij het kabinetsbeleid de komende jaren.

Specifieke faciliteiten voor zzp’ers

Ondanks dat het kabinet de nadruk legt op de eigen verantwoordelijkheid van de zzp’ers, erkent het kabinet wel het belang van zelfstandig ondernemers voor de economische groei in Nederland. Daarom zorgt de overheid, in samenspraak met de SER en in samnwerking met de belastingdienst, voor enige maatregelen om onnodige belemmeringen voor zzp’ers weg te nemen en zo ondernemerschap te stimuleren. Vermindering van administratieve lasten en goede faciliteiten voor zelfstandig ondernemers zijn essentieel voor het scheppen van een gunstig ondernemersklimaat. De overheid stelt een vermindering in van de regeldruk met 10% in 2012 en met 5% in de jaren daaropvolgend. Verder wil het kabinet het voor zelfstandig ondernemers mogelijk maken mee te dingen naar opdrachten door de omzeteis te verlagen en door niet langer te verlangen dat bedrijven gezamenlijk optrekken (NL1011029I).

Daarnaast kunnen zzp’ers die aan bepaalde eisen voldoen, gebruik maken van fiscale aftrekposten die de belastbare winst verminderen. Zij hoeven dan minder inkomstenbelasting te betalen. Om in aanmerking te komen voor deze aftrek, moet een zelfstandige minimaal 1225 uur besteden aan zijn bedrijf. Door de economische crisis kunnen zzp’ers echter kampen met minder opdrachten, waardoor ze moeite hebben het urencriterium te halen. Daarom is besloten om uren die worden besteed aan acquisitie, scholing en administratie ook mee te tellen. De overheid ziet het zelfstandig ondernemerschap ook als manier om te re-integreren. Mensen die vanuit een uitkeringssituatie een eigen bedrijf willen beginnen, krijgen steun van de overheid. Werklozen kunnen bijvoorbeeld met behoud van hun uitkering de eerste opdrachten in de wacht slepen en zij kunnen makkelijker kredieten aanvragen. Van alle zzp’ers begint ongeveer 10% vanuit een uitkeringssituatie en ongeveer 70% slaagt erin om zzp’er te blijven.

Sociale zekerheid voor zzp’ers

Hoewel zzp’ers zijn uitgesloten van het algemene sociale verzekeringsstelsel voor werknemers, zijn er toch een aantal verzekeringen ontwikkeld waar zij op terug kunnen vallen. De vangnetverzekering is speciaal bedoeld voor startende zelfstandig ondernemers die arbeidsongeschikt zijn geraakt. Ook is er de Zelfstandigen en Zwangerregeling (ZEZ) waar zelfstandige vrouwelijke ondernemers die zwanger zijn gebruik van kunnen maken. Vrouwelijke zelfstandigen krijgen hierdoor bij zwangerschap minimaal zestien weken recht op een uitkering die maximaal het minimumloon, bruto €1335 per maand, bedraagt. Deze regeling geldt alleen voor vrouwen die in het voorafgaande jaar minimaal 1225 uren hebben gewerkt. Ten slotte is er het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Deze uitkering verleent financiële steun aan zelfstandigen die bijvoorbeeld door de economische crisis niet de gepoogde resultaten behalen. De Bbz vult het inkomen aan tot aan het bijstandsniveau.

Petri van Vuuren, Universiteit van Amsterdam, HSI

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Eurofound welcomes feedback and updates on this regulation

Reactie toevoegen