Polarisatie in de werkgelegenheid en banenkwaliteit tijdens de crisis: Europese banenmonitor 2013

Dit verslag geeft een beschrijving van recente structurele verschuivingen in de werkgelegenheid op de Europese arbeidsmarkten, zowel vóór, tijdens als na de recessie van 2008–2009. De conclusie van het verslag is dat het banenverlies in Europa tijdens de recessie heeft geleid tot een sterke polarisatie in de loonstructuur, hoewel er in de periode 2010–2012 in mindere mate sprake was van polarisatie. Een baangerichte benadering maakt duidelijk hoe netto¬werkgelegenheidsverschuivingen op Europees en lidstaatniveau zich hebben vertaald in de banen in de diverse kwintielen van het salarisspectrum. Twee alternatieve criteria voor het rangschikken van banen zijn gebaseerd op het gemiddelde opleidingsniveau van werknemers en een multidimensionale maatstaf voor banenkwaliteit, de niet-financiële banenkwaliteitsindex. Deze nieuwe index, die is samengesteld aan de hand van gegevens uit de vijfde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden, is gebaseerd op verzamelde informatie over een breed scala aan baankenmerken die sociale wetenschappers in verband brengen met het welzijn van werknemers.Download PDF: NL (pdf 48.24 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen