De sociale dimensie van mobiliteit binnen de EU: Invloed op publieke diensten

Het vrije verkeer in de lidstaten is een van de kernwaarden van de Europese Unie en is nauw verbonden met de idee van Europees burgerschap. In vele van de ontvangende lidstaten, echter, wordt een verhitte discussie gevoerd over de invloed die de toenemende instroom van migranten op de eigen publieke dienstverlening heeft. Dit onderzoeksproject had tot doel om de mate te onderzoeken waarin mobiele burgers uit de lidstaten in Midden- en Oost-Europa (de EU10) gebruik maken van uitkeringen en diensten in negen ontvangende landen. Ook wordt er in het onderzoek een demografisch en sociaaleconomisch profiel van mobiele EU10-burgers gegeven en worden er initiatieven in geïdentificeerd die erop gericht zijn om deze burgers in de ontvangende landen te laten integreren en hun toegang tot uitkeringen en diensten te verschaffen. De belangrijkste bevinding van het verslag is dat EU10-burgers over het algemeen minder gebruik maken van sociale uitkeringen en diensten dan de inheemse bevolking, met name wat betreft sociale huisvesting en pensioenen. De mate waarin zij gebruik maken van bepaalde specifieke uitkeringen, met name op het gebied van werkgelegenheid (werkloosheidsuitkeringen en uitkeringen voor werkenden) is echter hoger.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen