Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden 2024

In 2024 voert Eurofound opnieuw een Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCS) uit. Voor deze editie is het de bedoeling dat ongeveer 54 000 werknemers uit alle EU-lidstaten en een aantal andere Europese landen de vragenlijst beantwoorden. Het veldonderzoek gaat volgens de planning in februari 2024 van start. De eerste resultaten en gegevens worden in 2025 verwacht. De EWCS biedt een gedetailleerd beeld van de alledaagse werkelijkheid van mannen en vrouwen op het werk. Om dit unieke instrument voor vergelijkende analyse van de arbeidsomstandigheden in Europa toekomstbestendig te maken en ervoor te zorgen dat Eurofound de waargenomen trends kan blijven analyseren, worden de persoonlijke vraaggesprekken voor het eerst aangevuld met online gestelde vragen.

Doelstellingen van de enquête

De gegevens die uit de enquête van 2024 worden verkregen, moeten het mogelijk maken om verder:

  • de arbeidsomstandigheden van zowel werknemers als zelfstandigen in alle EU-lidstaten en daarbuiten op geharmoniseerde wijze te beoordelen en te kwantificeren;
  • verbanden tussen de verschillende aspecten van de arbeidsomstandigheden te analyseren;
  • zorgwekkende werksituaties en/of risicogroepen op te sporen en verbeterpunten te monitoren;
  • trends in de gaten te houden door voor deze punten homogene indicatoren te bieden;
  • bij te dragen aan de ontwikkeling van Europees beleid, met name voor aangelegenheden op het gebied van de kwaliteit van werk en werkgelegenheid.

Hoofdkenmerken

In 2024 wordt met de EWCS – de langstlopende enquête van Eurofound – tegelijkertijd gestreefd naar continuïteit in de analyse van enquêtegegevens, nauwkeurige en tijdige bevindingen en hoogwaardige verslaglegging, evenals het gebruik van methoden voor gegevensverzameling die in de toekomst naar behoefte kunnen worden aangepast.

Lopende werkzaamheden

De voorbereidingen voor de EWCS 2024 zijn al aan de gang. Bij deze editie ligt de nadruk op de verdere monitoring van trends in de kwaliteit van werk om de vergelijkbaarheid van de gegevens door de jaren heen te waarborgen, alsook op de integratie van gendermainstreaming in de belangrijkste indicatoren voor de kwaliteit van het beroepsleven. Er zullen nieuwe vragen worden opgesteld om de centrale beleids- en onderzoeksagenda omtrent de toekomst van de arbeidswereld in de enquête op te nemen, onder meer met betrekking tot de gevolgen van COVID-19, de digitalisering van werk en decarbonisatie op de werkplek.

Er is een studie in opdracht gegeven naar de juiste manier om over te schakelen van persoonlijk afgenomen transnationale vraaggesprekken naar een onlinemethode, met bijzondere aandacht voor de EWCS. Een tweede studie moet informatie opleveren over cognitieve pretests met behulp van interculturele interviews en web probing.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen