De aselecte steekproefenquêtes van Eurofound

Sinds haar oprichting heeft Eurofound een solide kennisbasis opgebouwd rond levens- en arbeidsomstandigheden in de Europese Unie. Een van de hoofdtaken van het agentschap bestaat erin ontwikkelingen in de lidstaten te volgen in de loop van de tijd. Hiertoe heeft het drie terugkerende Uniebrede steekproefenquêtes uitgewerkt die kwalitatief hoogwaardige gegevens opleveren: de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCS), de Europese enquête naar de kwaliteit van het bestaan (EQLS) en de Europese bedrijvenenquête (ECS). De drie enquêtes delen de volgende kenmerken:

  • er worden representatieve steekproeven gebruikt,
  • de enquêtes bestrijken alle EU-lidstaten alsmede (potentiële) kandidaat-lidstaten en vaak ook Noorwegen en Zwitserland,
  • de gegevens van de landen kunnen onderling worden vergeleken,
  • er worden meerdere cycli gehouden, waardoor tijdreeksanalyse mogelijk is,
  • de enquêtes zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met de tripartiete belanghebbenden en deskundigen ter zake van Eurofound,
  • de vragenlijsten beslaan een uitgebreide selectie aan onderwerpen en zijn opgesteld om te voldoen aan de Europese beleidsbehoeften,
  • de vragenlijsten hebben een interdisciplinaire wetenschappelijke grondslag,
  • er wordt een uitgebreide strategie voor kwaliteitsborging gehanteerd,
  • de resultaten zijn tijdig beschikbaar in beleidsspecifieke verslagen, onlinedatavisualisatie en microgegevens.

Beschikbaarheid van gegevens

Alle vragenlijsten en datasets van de enquêtes zijn vrij toegankelijk voor het publiek.

Methode

Met haar enquêtewerkzaamheden streeft Eurofound ernaar kwalitatief hoogwaardige informatie aan te bieden over de levensomstandigheden, arbeidsomstandigheden en praktijken op de werkplek in Europa. Daartoe is elke enquête gericht op een andere populatie, zodat er specifieke informatie kan worden verkregen. Door waar mogelijk de methoden voor de enquêtes te harmoniseren kunnen de opgedane ervaringen worden op alle enquêtes worden toegepast. Meer informatie over de gebruikte methoden staat op de pagina van de specifieke editie van de enquête.

Toekomstbestendige enquêtes

In de loop van de komende jaren zal Eurofound een strategie in gebruik nemen waarmee haar enquêtes toekomstbestendig moeten worden gemaakt. In het kader daarvan zal de haalbaarheid van verschillende en meer kosteneffectieve methoden voor gegevensverzameling worden onderzocht, rekening houdend met zowel de algemene kwaliteit van de enquêtes als hun vergelijkbaarheid in de loop van de tijd.

Eurofound bekijkt ook de mogelijkheden van big data om haar eigen gegevens aan te vullen en in context te plaatsen. Dit werk richt zich voornamelijk op het verbeteren van de steekproeven voor enquêtes, het verzamelen en analyseren van big data en het gebruiken van tekstanalyse in verband met sociale media om marginale verschijnselen te onderzoeken.

Kwaliteitsborging

Eurofound wil de kwaliteit van haar enquêtes waarborgen en richt zich daarbij op hoogwaardige enquêtegegevens door algemeen overeengekomen normen voor methoden en procedures na te leven.

Europese en internationale samenwerking

Zolang er wordt voldaan aan de voorwaarden voor het auteursrecht kunnen de enquêtemethoden en vragenlijsten van Eurofound worden gebruikt door andere organisaties. Meerdere organisaties hebben dan ook belangstelling getoond voor het gebruik van dit materiaal of voor samenwerking met Eurofound.