Kwaliteitsbewaking voor Eurofound-enquêtes

Kwaliteitsbewaking voor enquêtes

Eurofound streeft naar een hoge kwaliteit van haar enquêtegegevens en werkt daarom in overeenstemming met algemeen aanvaarde normen voor methodiek en procedures. Daartoe volgen wij bij het onderzoeksontwerp, bij de implementatie en bij de kwaliteitsbeoordeling de kwaliteitscriteria van het Europees Statistisch Systeem (ESS). Voor Eurofound-enquêtes worden de criteria als volgt toegepast.

  • Relevantie: waarborgen dat de enquête voorziet in de bestaande en potentiële behoeften van gebruikers.
  • Nauwkeurigheid: beschikken over gegevens waarvoor de schattingen zo dicht mogelijk bij de werkelijke waarden liggen. Praktisch gesproken houdt dit in dat fouten in de enquêtes tot een minimum worden teruggebracht.
  • Tijdigheid en punctualiteit: gegevens zo snel mogelijk na de referentieperiode en volgens het vastgestelde tijdschema voor de openbaarmaking van de gegevens verspreiden.
  • Toegankelijkheid en duidelijkheid: gebruikers in staat stellen gemakkelijk toegang te krijgen tot de uitkomsten van de enquêtes en hun de noodzakelijke achtergrondinformatie verstrekken om de uitkomsten te kunnen interpreteren.
  • Samenhang en vergelijkbaarheid: de data vergelijken met verwante data uit andere bronnen en beoordelen of de verschillen kunnen worden toegeschreven aan verschillen tussen de werkelijke waarden. De vergelijkbaarheid van data in verschillende geografische gebieden en verschillende perioden vaststellen.

Het doel is om de kwaliteit en de rentabiliteit van de enquêtes voortdurend te verbeteren. De kwaliteitscriteria en de noodzakelijke stappen in het proces om aan deze criteria te voldoen, worden zowel in het bestek als in de gedetailleerde planning van het enquêteproces vastgelegd. Er worden procedures ingesteld voor het controleren van alle aspecten van de voorbereiding van de enquête, het veldwerk en de verwerking van de data, evenals voor het verzamelen van uitgebreide documentatie over de manier waarop aan de kwaliteitscriteria wordt voldaan.

Het effect van de enquêtes op de beleidsvorming en het gebruik van de data in onderzoek worden regelmatig gemeten. Er wordt informatie verzameld over de mate waarin de enquêtes voorzien in de behoeften van gebruikers. Bovendien laat Eurofound externe kwaliteitsbeoordelingen uitvoeren op de data en de onderzoeksprocessen en worden de uitkomsten daarvan gepubliceerd.