Europese enquête over de kwaliteit van het bestaan 2016

Europese enquête over de kwaliteit van het bestaan 2016

Verken de hoofdconclusies en de algemene resultaten van de Europese enquête over de kwaliteit van het bestaan 2016 in een interactieve presentatie.

De Europese enquête over de kwaliteit van het bestaan (EQLS) van Eurofound documenteert de leefomstandigheden en sociale situatie van mensen en verkent onderwerpen die relevant zijn voor de levens van Europese burgers. In de periode september 2016 - maart 2017 voerde Eurofound haar vierde enquête in de reeks uit (de eerste werd georganiseerd in 2003). Voor de EQLS 2016 werden bijna 37 000 personen in 33 landen – de 28 EU-lidstaten en vijf kandidaat-lidstaten (Albanië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije) – geïnterviewd. De bevindingen van de enquête bieden gedetailleerde informatie over een breed scala aan onderwerpen op drie hoofdgebieden:

 • Kwaliteit van het bestaan: subjectief welzijn, optimisme, gezondheid, levensstandaard en aspecten van materiële deprivatie, balans tussen werk en privéleven
 • Kwaliteit van de samenleving: maatschappelijke onzekerheid, perceptie van sociale uitsluiting en sociale spanningen, vertrouwen in mensen en instituties, deelname aan en betrokkenheid bij de gemeenschap, en deelname aan opleiding/een leven lang leren
 • Kwaliteit van openbare diensten: gezondheidszorg, langdurige zorg, kinderopvang en andere openbare diensten

Voornaamste conclusies

Dataverkenner

Visualiseer, verken en vergelijk EU- en landgegevens over de kwaliteit van het bestaan, de kwaliteit van de samenleving en de kwaliteit van openbare diensten in onze interactieve dataverkenner.

Uit de algehele uitkomsten van de Europese enquête over de kwaliteit van het bestaan 2016 blijkt dat er over het algemeen sprake is van vooruitgang op de drie hoofdgebieden van het onderzoek: kwaliteit van het bestaan, kwaliteit van de samenleving en kwaliteit van openbare diensten – hoewel dit niet voor alle landen en alle sociale groepen geldt.

Er is sprake van een algehele vooruitgang in de kwaliteit van het bestaan, en voor sommige aspecten geldt dat ze terug zijn op het niveau van vóór de crisis. Zo is het optimisme gestegen sinds de vorige enquête en is de tevredenheid met de levensstandaard toegenomen, terwijl de levensvoldoening en de mate waarin mensen geluk ervaren stabiel zijn gebleven. De verschillen tussen de lidstaten wat de tevredenheid met de levensstandaard betreft zijn kleiner geworden, de door de respondenten gerapporteerde kwaliteit van de gezondheid is over de hele linie verbeterd en de materiële ontbering is afgenomen (meer mensen kunnen de eindjes aan elkaar knopen). De balans tussen werk en privéleven is echter verslechterd en in twee derde van de onderzochte landen maken mensen zich ernstig zorgen over hun inkomen op latere leeftijd.

De bevindingen laten een algemene verbetering van de indicatoren voor de kwaliteit van de samenleving zien ten opzichte van 2011. Het vertrouwen in nationale instituties is gestegen, de betrokkenheid bij en de deelname aan maatschappelijke organisaties nemen toe, het vertrouwen in mensen is groter geworden in de leeftijdscategorie 18-24 jaar, gevoelens van sociale uitsluiting zijn verminderd, en de waargenomen spanningen tussen arm en rijk, top en werkvloer, oud en jong en man en vrouw zijn afgenomen. De perceptie van spanningen tussen religieuze en etnische groeperingen is echter licht toegenomen, evenals, zij het in mindere mate, die van spanningen op basis van seksuele geaardheid.

Ook wijzen de gegevens op een algehele verbetering van de scores voor de kwaliteit van openbare diensten ten opzichte van de vorige versie van de enquête. De tevredenheid over diverse belangrijke openbare diensten, zoals gezondheidszorg en openbaar vervoer, is toegenomen. De kinderopvang is verbeterd in verschillende landen die voorheen lage scores kregen. Toegang tot recyclingfaciliteiten is in een aantal landen een nieuw aandachtspunt, terwijl in enkele landen toegang tot bankdiensten in plattelandsgebieden een probleem is. De kwaliteit van openbare diensten loopt echter nog steeds sterk uiteen tussen de lidstaten.

Achtergrond

In deze unieke, pan-Europese enquête, die om de vier tot vijf jaar wordt gehouden, wordt gekeken naar zowel de objectieve levensomstandigheden van burgers als de manier waarop zij hun omstandigheden en hun leven in het algemeen ervaren, met als doel een waardevolle bron van gegevens over de kwaliteit van het bestaan van mensen in Europa te creëren. De enquête levert gegevens op over onderwerpen die niet door algemene statistieken worden bestreken, zoals de waargenomen kwaliteit van de samenleving, het vertrouwen in instituties en sociale spanningen. Daarbij wordt een groot aantal thema's in ogenschouw genomen, zoals huisvesting, deprivatie, gezinssituatie, gezondheid en welzijn. Ook wordt gekeken naar een aantal subjectieve thema's, zoals de mate van geluk die mensen ervaren, de vraag hoe tevreden ze met hun leven zijn en hun deelname aan de samenleving.

 • EQLS 2003: bestreek 28 landen: de EU-25 en drie kandidaat-lidstaten, te weten Bulgarije, Roemenië en Turkije
 • EQLS 2007: bestreek 31 landen: de EU-27, Noorwegen en de kandidaat-lidstaten Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Turkije
 • EQLS 2011: bestreek 34 landen: de EU-27 en zeven kandidaat-lidstaten of pretoetredingslanden, te weten Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, IJsland, Kosovo, Montenegro, Servië en Turkije
 • Nieuwe EQLS 2016 : bestreek 33 landen: de EU-28 en vijf kandidaat-lidstaten, te weten Albanië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije.

Methodologie

De Europese enquête over de kwaliteit van het bestaan wordt gehouden onder volwassenen (18+) die leven in particuliere huishoudens en die een dwarsdoorsnede van de samenleving vormen, op basis van een statistische steekproef. Afhankelijk van de grootte van het land en de nationale regelingen varieerde de streekproefomvang voor de EQLS 2016 van 1 000 tot 2 000 personen per land.

De enquêtepartner van Eurofound, Kantar Public, interviewde mensen persoonlijk bij hen thuis met behulp van de CAPI-techniek (computer-assisted personal interviewing) en een uitgebreide lijst met vragen over de kwaliteit van hun bestaan. (Alle verzamelde informatie is strikt vertrouwelijk behandeld en de anonimiteit van iedere ondervraagde is gewaarborgd.) De vragenlijst van de EQLS 2016 concentreerde zich sterk op openbare diensten: gezondheidszorg, langdurige zorg, kinderopvang en scholen, en er werden verschillende kwaliteitsaspecten gemeten, zoals eerlijke toegang tot deze diensten, faciliteiten, personeel en voor burgers beschikbare informatie. Nadere bijzonderheden over de enquêtemethodologie zijn online beschikbaar.

Aanvullende informatie

 • Binnenkort: publicatie van de Europese enquête over de kwaliteit van het bestaan 2016: overzichtsverslag
 • Februari 2018: debat inzake de Europese enquête over de kwaliteit van het bestaan in Brussel
 • De microdata van de vierde enquête zullen in maart 2018 beschikbaar zijn.

De secundaire analyses van de enquêtegegevens door Eurofound zullen betrekking hebben op de volgende thema's:

 • vertrouwen in de instituties in Europa in de 21e eeuw
 • sociale cohesie en welzijn in Europa
 • verschillen tussen generaties
 • kwaliteit van openbare diensten

Voor meer informatie inzake de Europese enquêtes over de kwaliteit van het bestaan kunt u contact opnemen met Tadas Leončikas.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen