EQLS 2016 - Methodologie

In haar Europese enquête over de kwaliteit van het bestaan (EQLS) beoogt Eurofound vergelijkbare en betrouwbare gegevens over de kwaliteit van het bestaan in Europa te verzamelen. De methodologie is stapsgewijs verbeterd dankzij opgedane ervaringen en toepassing van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van enquêtemethodologieën.

Contractant voor de EQLS 2016: Kantar Public, België.

Betrokken landen: de 28 EU-lidstaten en Albanië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije.

Veldwerkperiode: september 2016 tot en met februari 2017 in de EU-28; november 2016 tot en met maart 2017 in de overige landen.

Doelpopulatie: ingezetenen van genoemde landen van 18 jaar of ouder.

Steekproef: getrapte, gestratificeerde, willekeurige steekproef in elk land. Afhankelijk van de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige registers werd bij de steekproeftrekking gebruikgemaakt van personenregisters, of registers van huishoudens en adressen, dan wel werd op basis van enkele instructies bij willekeurige adressen aangebeld. Nationale steekproeven werden opgesplitst in deelgroepen per regio en naar verstedelijkingsgraad. Per deelpopulatie werd willekeurig een aantal primaire steekproefeenheden geselecteerd, evenredig aan de omvang van de bevolking. Vervolgens werd binnen elke primaire steekproefeenheid een willekeurige steekproef van huishoudens getrokken. Tot slot werd in elk huishouden de respondent willekeurig geselecteerd, tenzij personenregisters werden gebruikt.

Steekproefomvang: de doelomvang van de steekproef bedroeg in de meeste landen 1 000. Om de grotere bevolking in bepaalde landen te weerspiegelen, werd de doelomvang in het Verenigd Koninkrijk verhoogd tot 1 300, in Duitsland tot 1 600 en in Turkije tot 2 000. Eurofound bood landen ook de kans om hun steekproef aan te vullen. Dit aanbod werd aanvaard door Italië, waardoor ook in die lidstaat de doelomvang werd verhoogd tot 2 000. De totale steekproefomvang voor de EQLS 2016 in alle 33 landen bedroeg 36 908 interviews.

Type enquête en interview: gebaseerd op een vragenlijst met persoonlijke interviews bij de respondenten thuis in de nationale taal of talen van het land; gemiddelde duur van de interviews: 40 minuten in de EU-28, 35 minuten in de overige landen.

Kwaliteitsborging: de Eurofound-enquêtes volgen de kwaliteitscriteria van het Europees statistisch systeem zoals ontwikkeld door Eurostat. Eurofound en haar contractant hebben tijdens de voorbereiding en uitvoering van de enquête een groot aantal kwaliteitscontroles verricht om resultaten van hoogwaardige kwaliteit te verkrijgen.

Zie voor meer informatie het technisch rapport over de EQLS 2016.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen