Anticiperen op en omgaan met de gevolgen van verandering

22 oktober 2021

Het anticiperen op en omgaan met de gevolgen van verandering is een van de zes hoofdactiviteiten in het werkprogramma van Eurofound voor de periode 2021-2024.Read more

Het anticiperen op en omgaan met de gevolgen van verandering is een van de zes hoofdactiviteiten in het werkprogramma van Eurofound voor de periode 2021-2024. Eurofound zal bewijsmateriaal verstrekken over structurele ontwikkelingen die van invloed zijn op de economie en de arbeidsmarkten van de EU en die voornamelijk het gevolg zijn van de digitalisering en de overgang naar een koolstofneutrale economie , maar ook van de COVID-19 -crisis. Het onderzoek is bedoeld om beleidsmakers bij te staan bij het anticiperen op en voorbereiden van de Europese arbeidsmarkten en werkplekken op deze veranderingen.

Vanaf 2021 zal Eurofound inzicht verschaffen in de impact van deze megatrends op de levens- en arbeidsomstandigheden in de EU. Op het gebied van digitalisering zal het onderzoek zich toespitsen op de gevolgen voor de werkgelegenheid, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsmarkt. Hieronder vallen onder meer de sociale dialoog en de rol daarvan bij het vormgeven van structurele veranderingen, regelgevingskaders, sociale bescherming en kunstmatige intelligentie (AI). Voortbouwend op eerder onderzoek naar platformwerk zal de periode 2021-2024 gelegenheid bieden om de aandacht te richten op het in kaart brengen en beoordelen van de doeltreffendheid van beleidsinitiatieven bij het aanpakken van de uitdagingen die op het gebied van platformwerk zijn geconstateerd.

Eurofound zal ook de overgang van de EU naar een koolstofneutrale economie, met inbegrip van de circulaire economie en de tenuitvoerlegging van het EU-herstelinstrument NextGenerationEU, ondersteunen door de sociaaleconomische effecten te onderzoeken. Daarbij gaat het onder meer om verschuivingen in de werkgelegenheid en de transformatie van banen en arbeidsomstandigheden, alsook om verdelingseffecten van het klimaatveranderingsbeleid. Sommige van deze werkzaamheden zullen voortbouwen op de resultaten van een door Eurofound uitgevoerd proefproject over de toekomst van de productie (FOME) .

Om deze werkzaamheden in 2021-2024 voort te zetten, zal Eurofound samenwerken met verschillende internationale organisaties en EU-agentschappen, bijvoorbeeld met het Europees Milieuagentschap (EEA) op het gebied van de sociale gevolgen van het klimaatveranderingsbeleid. Voorts zal de bestaande samenwerking met andere onderzoeksactoren op het gebied van digitalisering — het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), het Bureau voor de grondrechten (FRA) en het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) — worden geconsolideerd. Er is ook voorzien in een verder partnerschap met de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) met betrekking tot de veranderende arbeidswereld.

“De economie en arbeidsmarkten van de EU worden gekenmerkt door de impact van megatrends, met name digitalisering en de overgang naar een koolstofneutrale economie. Het is belangrijk om na te gaan hoe deze transities precies werken, wat er verandert en welke gevolgen zij niet alleen voor bedrijven zullen hebben, maar ook voor de werknemers en de samenleving.”

Irene Mandl, hoofd van de eenheid Werkgelegenheid

Read less

Recente updates

Verdelingseffecten van klimaatbeleid in Europa

Met de Europese Green Deal stelt de EU een geheel aan beleid en maatregelen in werking met als doel klimaatverandering...

COVID-19: Could businesses have done better?

COVID-19 has shown that some things can hit us out of the blue. The pandemic sent a shockwave through businesses all...

COVID-19 could be a catalyst for fundamental change that will define the Future of Europe

On 9 May, the Conference on the Future of Europe will get underway. Floated well before the COVID-19 outbreak, its...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Anticiperen op en omgaan met de gevolgen van verandering

Abonneer

Aanpakken van de prioriteiten van belanghebbenden

Top

Het onderzoek van Eurofound heeft tot doel bij te dragen aan beleidsmaatregelen om de overgang naar een koolstofneutrale economie en het digitale tijdperk in de nasleep van de COVID-19-pandemie aan te pakken en de impact van deze veranderingen op EU- en nationaal niveau te helpen begrijpen.Read more

Het onderzoek van Eurofound heeft tot doel bij te dragen aan beleidsmaatregelen om de overgang naar een koolstofneutrale economie en het digitale tijdperk in de nasleep van de COVID-19-pandemie aan te pakken en de impact van deze veranderingen op EU- en nationaal niveau te helpen begrijpen. Onderzoek naar de impact van deze factoren van verandering op het werkplekniveau zal bijvoorbeeld inzicht verschaffen in de manier waarop werkgevers en werknemers het best kunnen worden ondersteund, zodat zij de kansen kunnen grijpen en de uitdagingen het hoofd kunnen bieden die zich in verband met deze ontwikkelingen voordoen. Het onderzoek van Eurofound zal ook gericht zijn op ondersteuning van bedrijven bij hun inspanningen om zich aan te passen aan een voortdurend veranderende wereldeconomie. Voorts zal het onderzoek naar de verdelingseffecten van het klimaatveranderingsbeleid en van maatregelen om sociale rechtvaardigheid te waarborgen, de nodige kennis opleveren ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van het Fonds voor een rechtvaardige transitie. Het toezicht op hervormingen en recente financiële steun zal ook een uitwisseling van beleidsbenaderingen en opgedane ervaringen mogelijk maken.

Het werkplan van het Agentschap is afgestemd op de politieke richtsnoeren van de Europese Commissie voor 2021-2024 en wordt rechtstreeks meegenomen in een aantal belangrijke beleidsterreinen die gericht zijn op de totstandbrenging van een sterk sociaal Europa. Het onderzoek ondersteunt met name de volgende prioriteiten van de Commissie:

Read less

Belangrijke beleidsboodschappen

Top

De belangrijkste bevindingen van Eurofound-onderzoek dienen als input voor beleidsmakers om enkele van de belangrijkste kwesties op dit gebied aan te pakken.

Read more

De belangrijkste bevindingen van Eurofound-onderzoek dienen als input voor beleidsmakers om enkele van de belangrijkste kwesties op dit gebied aan te pakken.

 • Het is van cruciaal belang om werkgevers en werknemers te ondersteunen bij de gelijktijdige overgang naar het digitale tijdperk en naar een koolstofneutrale economie. Naast deze structurele ontwikkelingen vormt de recente COVID-19-pandemie een enorme uitdaging voor de Europese economie en arbeidsmarkt.
 • Nieuwe vormen van werkgelegenheid, zoals platformwerk en op ICT gebaseerde mobiele werkzaamheden spelen een steeds belangrijker rol op de Europese arbeidsmarkten. Gedreven door het gebruik van ICT worden deze gekenmerkt door nieuwe vormen van arbeidsrelaties tussen werkgever en werknemer en veranderende arbeidsorganisatie en werkpatronen. Zij brengen zowel kansen als risico’s met zich mee voor de arbeidsmarkten van de EU die worden geconfronteerd met de overgang naar een koolstofneutrale economie en een digitale transformatie tegen de achtergrond van de COVID-19-pandemie.
 • Digitale technologieën transformeren het werk en de werkplek en brengen veranderingen op de arbeidsmarkt teweeg, zoals herstructureringen en het verlies van banen, terwijl zich ook nieuwe beroepsprofielen beginnen af te tekenen. Functieprofielen veranderen door de digitalisering van de productie en de dienstverlening. Het resultaat is een vraag naar andere vaardigheden.
 • Het zal belangrijk zijn om de gezamenlijke effecten van de digitalisering en van de overgang naar een koolstofneutrale economie in het kielzog van de COVID-19-pandemieen de wijze waarop ze elkaar versterken te onderzoeken of na te gaan hoe de voordelen van de ene de negatieve effecten van de andere ontwikkeling kunnen compenseren.
 • Het technologiegedreven potentieel om een grote hoeveelheid gegevens te produceren, te verzamelen en te gebruiken kan het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven en de kwaliteit van de werkgelegenheid verbeteren. Om uitbuiting en onethisch gedrag te voorkomen is het echter van essentieel belang dat kwesties als gegevenseigendom en gegevensbescherming worden verduidelijkt, goed worden gereguleerd en dat de desbetreffende regelgeving wordt gehandhaafd.
Read less

Huidig en doorlopend onderzoek

Top

In 2021 zal Eurofound onderzoeken in hoeverre de COVID-19-crisis heeft geleid tot tijdelijke dan wel meer duurzame veranderingen en welke rol de sociale dialoog speelt bij het vormgeven van de structurele en crisisgerelateerde veranderingen, naast het in kaart brengen van de gevolgen voorRead more

In 2021 zal Eurofound onderzoeken in hoeverre de COVID-19-crisis heeft geleid tot tijdelijke dan wel meer duurzame veranderingen en welke rol de sociale dialoog speelt bij het vormgeven van de structurele en crisisgerelateerde veranderingen, naast het in kaart brengen van de gevolgen voor bijvoorbeeld de werkgelegenheid, functieprofielen, taken en vaardigheidsvereisten.

In aansluiting op de eerdere werkzaamheden van Eurofound met betrekking tot het digitale tijdperk zal het onderzoek worden voortgezet om de gevolgen van de digitalisering voor het werkgelegenheidsniveau, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsverhoudingen te onderzoeken. Zij zal met name haar online vlaggenschipinstrument voor digitalisering lanceren, met behulp waarvan de belangrijkste trends en beleidsontwikkelingen op het gebied van digitalisering in Europa evenals automatisering, digitalisering en de platformeconomie en de gevolgen daarvan voor werk en werkgelegenheid zullen worden onderzocht.

Voorts zal Eurofound haar onderzoek naar de gevolgen van de digitalisering voor het beroepsleven voortzetten. Er zal specifiek aandacht worden besteed aan de effecten die digitalisering op het niveau van ondernemingen heeft op de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van de sociale bescherming). Ook de menselijke en ethische implicaties van automatisering en digitalisering (bijvoorbeeld robotisering, draagbare apparaten, AI en big data op de werkplek) zullen worden onderzocht. Wat de platformwerkzaamheden betreft, zal een evaluatie worden gemaakt van geselecteerde nieuwe initiatieven die betrekking hebben op kwesties als de vertegenwoordiging van de platformwerknemers, onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden, het aanbieden van verzekeringen en sociale bescherming of belastingheffing. Ook zal het toezicht op de ontwikkeling van de platformeconomie via de webdatabank van Eurofound worden voortgezet.

Voor haar onderzoek naar de gevolgen van de overgang naar een koolstofneutrale economie bekijkt Eurofound, naar aanleiding van een ad-hocverzoek in 2020, de verdelingseffecten van deze overgang. Daarnaast zal Eurofound met betrekking tot de effecten van deze overgang op werk en werkgelegenheid een literatuurstudie uitvoeren om de beschikbare informatie te verzamelen en zo inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken. Met betrekking tot het effect van de overgang naar een koolstofneutrale economie op de samenleving en de burgers zal worden nagegaan welke bevolkingsgroepen en regio’s het grootste risico lopen om negatieve gevolgen te ondervinden. Eurofound zal gegevens verzamelen over de manier waarop dit op het niveau van de lidstaten wordt aangepakt. Voortbouwend op deze bevindingen zal vervolgens een project worden uitgevoerd om de sociaaleconomische gevolgen van de overgang naar een koolstofneutrale economie te onderzoeken.

Om een brug te slaan tussen de overgang naar een koolstofneutrale economie en de gelijktijdige overgang naar het digitale tijdperk zal de ERM-gebeurtenisdatabase worden aangepast om te kunnen uitzoeken welke grootschalige herstructureringen verband houden met de digitalisering en de overgang naar een koolstofneutrale economie, terwijl de databases inzake ondersteunende instrumenten en herstructureringswetgeving zullen worden uitgebreid met nationale beleidsinterventies om deze drijvende krachten achter de verandering aan te pakken.

De onderstaande gedeelten bieden toegang tot een reeks publicaties, gegevens en lopende werkzaamheden op dit gebied.

  Read less
  • Publications (148)
  • Gegevens
  • Ongoing work (8)

  Ongoing work

  Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates 

   

  Receive updates

  Subscribe to updates on our work in the area of Anticiperen op en omgaan met de gevolgen van verandering

  Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

  You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.