Werkgelegenheid en arbeidsmarkten

1 december 2021

“Werkgelegenheid en arbeidsmarkten” is een van de zes hoofdactiviteiten van het werkprogramma van Eurofound voor de periode 2021-2024.Read more

“Werkgelegenheid en arbeidsmarkten” is een van de zes hoofdactiviteiten van het werkprogramma van Eurofound voor de periode 2021-2024. Eurofound zal blijven fungeren als expertisecentrum voor het monitoren en analyseren van arbeidsmarktontwikkelingen, met name omdat de Europese arbeidsmarkten worden geconfronteerd met grote uitdagingen in de nasleep van de COVID-19 -pandemie. De verzameling van gegevens en het onderzoek van Eurofound zullen zich toespitsen op de gevolgen van de pandemie voor het werk en de werkgelegenheid en op de vraag hoe het functioneren en de inclusiviteit van de arbeidsmarkt in stand kan worden gehouden.

In de periode 2021-2024 zal het onderzoek van Eurofound belangrijke inzichten in de uitdagingen en vooruitzichten op het gebied van werkgelegenheid en arbeidsmarkten in de EU verschaffen. Eurofound speelt een belangrijke rol bij het monitoren van trends op de arbeidsmarkt en het monitoren van het effect van deze trends op verschillende groepen werknemers.

Het onderzoek zal in het algemeen worden toegespitst op de veranderende structuur van de arbeidsmarkt en gebruikmaken van de beproefde monitoringinstrumenten van Eurofound, de European Jobs Monitor (EJM) en de European Restructuring Monitor (ERM), naast Eurostat-gegevens. In sommige landen, regio’s, sectoren en beroepen worden hoge werkloosheidscijfers verwacht, die ook de werknemers in de meest onzekere dienstverbanden en de kwetsbaarste werknemers treffen, en deze instrumenten zullen helpen bij het identificeren van groeiende en krimpende sectoren, beroepen en kwalificaties. De ERM zal ook doorgaan met het onderzoeken van grootschalige herstructureringen , wetgevings- en ondersteuningsinstrumenten, alsmede maatregelen die door de sociale partners en overheidsinstanties zijn ontwikkeld om werknemers te helpen bij de overgang naar een andere baan of sector.

Eurofound zal zich ook richten op tekorten aan arbeidskrachten en onderbenutte personele middelen en talenten in bepaalde sectoren en beroepen – versterkt tijdens COVID-19 – door beleidsinterventies en bedrijfspraktijken te onderzoeken. Specifieke onderwerpen zullen onder meer betrekking hebben op discrepanties tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden arbeidstijden , geografische of beroepsmobiliteit en de integratie van migranten , alsook op groepen die ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt, zoals jongerenvrouwen en personen met een beperking . Eurofound zal ook kijken naar sectoren die traditioneel te kampen hebben met een tekort aan arbeidskrachten, omdat deze kwestie als gevolg van de pandemie dringender wordt. Deze activiteit zal worden meegenomen in de voorbereidende werkzaamheden voor de volgende editie van de Europese bedrijvenenquête (ECS) .

De samenwerking van Eurofound met het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) van de Europese Commissie zal ook op dit gebied worden voortgezet. Het onderzoek naar herstructurering zal bijdragen aan de activiteiten van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) en het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+). De banden met het zusteragentschap Cedefop en de Europese Arbeidsautoriteit zullen worden verkend wat betreft vaardigheden en arbeidsmobiliteit in het kader van werkgelegenheidsbeleid dat gericht is op het aanpakken van tekorten aan arbeidskrachten.

“Nog altijd hebben zes op de tien personen een vast contract, voor onbepaalde tijd. Hoewel de cijfers over “atypisch werk”, d.w.z. deeltijdwerk en arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, in de afgelopen vijf tot tien jaar niet echt zijn veranderd, verbergen ze een verschuiving naar meer onzekere vormen van werk en hebben mensen met onzekere arbeidsovereenkomsten niet dezelfde toegang tot werk of sociale bescherming.”

Tina Weber, onderzoeksleider, eenheid Werkgelegenheid

Read less

Recente updates

Wat is er nu gebeurd? COVID-19-lockdowns en veranderingen op de arbeidsmarkt

In 2020 kwam door de COVID-19-pandemie veel economische bedrijvigheid geheel of gedeeltelijk stil te liggen. Dit had...

The pandemic aggravated labour shortages in some sectors; the problem is now emerging in others

Following the declines in employment rates and working hours across Europe in 2020, economies began to show signs of...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Werkgelegenheid en arbeidsmarkten

Abonneer

Aanpakken van de prioriteiten van belanghebbenden

Top

Het onderzoek van Eurofound is gericht op het ondersteunen van beleidsmaatregelen om kennis te verschaffen ter onderbouwing van structurele veranderingen, met name in de nasleep van de COVID-19-pandemie.Read more

Het onderzoek van Eurofound is gericht op het ondersteunen van beleidsmaatregelen om kennis te verschaffen ter onderbouwing van structurele veranderingen, met name in de nasleep van de COVID-19-pandemie. Het is bedoeld om de uitdagingen te helpen aanpakken waarmee de EU en de lidstaten worden geconfronteerd op het gebied van werkgelegenheid en arbeidsmarktstructuren.

Eurofound verzamelt met name gegevens en analyseert trends op het gebied van werkgelegenheid en arbeidsmarktontwikkelingen, waarbij hiaten en risicogroepen in kaart worden gebracht en onderzocht, om de Europese Commissie en andere EU-instellingen, organen van de lidstaten en sociale partners de steun te bieden die nodig is om een doeltreffender werkgelegenheidsbeleid uit te stippelen.

Het werkplan van het Agentschap sluit aan bij de politieke richtsnoeren van de Europese Commissie voor 2021-2024, die rechtstreeks bijdragen tot een aantal belangrijke beleidsterreinen die gericht zijn op de totstandbrenging van een sterk sociaal Europa. Het onderzoek van Eurofound zal in het bijzonder steun verlenen aan beleidsinitiatieven in het kader van de Europese pijler van sociale rechten in de nasleep van de COVID-19-crisis en aan activiteiten in verband met, onder meer, de Europese genderstrategie 2020-2025, de versterkte jongerengarantie, het ondersteuningspakket voor de werkgelegenheid voor jongeren, de vaardighedenagenda, innovatie en het scheppen van banen en het voorstel van de Europese Commissie voor adequate minimumlonen in de EU.

Read less

Belangrijke beleidsboodschappen

Top

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek van Eurofound dienen als input voor beleidsmakers om een aantal van de belangrijkste kwesties op dit gebied aan te pakken.

Read more

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek van Eurofound dienen als input voor beleidsmakers om een aantal van de belangrijkste kwesties op dit gebied aan te pakken.

  • Voordat de economische gevolgen van de COVID-19-crisis zich ontwikkelden, had het herstel van de Europese arbeidsmarkt de arbeidsparticipatie in de EU dicht bij de EU-2020-doelstelling van 75 % gebracht. Deze crisis is weliswaar uniek van aard, maar uit eerdere crises is gebleken dat het behoud van de binding van werknemers met de arbeidsmarkt en, waar mogelijk, het verbeteren van vaardigheden belangrijk zijn voor een snel herstel.
  • De werkgelegenheidsgroei is steeds het zwakst geweest bij gemiddeld betaalde banen – het meest merkbaar tijdens recessies – en steeds het sterkst bij goed betaalde banen.
  • De stabiliteit van atypisch werk maskeert een toename van onzeker werk voor bepaalde groepen, waarbij een toenemend aantal werkenden een “ander contract” of “geen contract” heeft. De COVID-19-pandemie maakt de benarde situatie van de werkenden die het hardst door de crisis zijn geraakt en op langere termijn het zwaarst dreigen te worden getroffen, nog duidelijker.
  • De groei van verschillende soorten atypisch werk leidt tot grotere verschillen op de arbeidsmarkten in de EU tussen goed beschermde werknemers en werknemers met beperkte toegang tot sociale bescherming en arbeidsrechten, wat bijdraagt tot een grotere segmentering van de arbeidsmarkt.Dit is met name het geval voor het groeiende aantal werkenden met “samengesteld atypisch” werk (met een mix van atypische arbeidsstatussen: bijvoorbeeld tijdelijk en deeltijd, zelfstandig en deeltijd).
  • De huidige toename van onzekere banen vereist beleidsoplossingen om werknemers met beperkte toegang tot sociale bescherming en vertegenwoordiging te ondersteunen. Dit is des te relevanter in de context van de gevolgen van de COVID-19-uitbraak, die voor veel werknemers met een onzekere baan en zelfstandigen bijzondere existentiële risico’s met zich meebrengt.
Read less

Huidig en lopend onderzoek

Top

In 2021 zal Eurofound blijven toezien op en analyseren hoe de arbeidsmarktstructuur van de EU verandert, mede in het licht van COVID-19, waarbij wordt gekeken naar de netto-banengroei en het banenverlies per sector en beroep, alsook naar de belangrijkste kenmerken van de banenstructuur.

Read more

In 2021 zal Eurofound blijven toezien op en analyseren hoe de arbeidsmarktstructuur van de EU verandert, mede in het licht van COVID-19, waarbij wordt gekeken naar de netto-banengroei en het banenverlies per sector en beroep, alsook naar de belangrijkste kenmerken van de banenstructuur.

In 2021 zal onderzoek beschikbaar komen naar verschuivingen op de arbeidsmarkt in relatie tot gender en leeftijd, met gebruikmaking van gegevens van de European Jobs Monitor en gezamenlijk uitgevoerd met het JRC van de Europese Commissie. De rapportage over structurele veranderingen op de arbeidsmarkt zal gebaseerd zijn op gegevens van de European Jobs Monitor (EJM), de European Restructuring Monitor (ERM) en Eurostat. COVID-19 heeft verstrekkende gevolgen en het onderzoek naar de onmiddellijke gevolgen van de pandemie voor de werkgelegenheid en de doeltreffendheid van de noodmaatregelen van regeringen en sociale partners zal in 2021 beschikbaar zijn. Daarna volgt een analyse van de situatie op de Europese arbeidsmarkt één jaar na de uitbraak van COVID-19 en zal ook worden gekeken naar de regio’s en sectoren die het zwaarst door de crisis zijn getroffen.

Er zullen ook nieuwe updates van de gegevensbank van herstructureringen en de juridische gegevensbank van de ERM beschikbaar zijn. Daarnaast zal de informatie die is verzameld via de in 2020 opgezette gegevensbank COVID-19 EU PolicyWatch van Eurofound, worden geïntegreerd in de ERM-gegevensbank van ondersteuningsinstrumenten en wetgeving.

Een analyse van herstructureringen en een mogelijke uitbreiding van de ERM-gegevensbank van herstructureringen zijn ook opgenomen in de activiteiten van Eurofound met betrekking tot de gevolgen van veranderingen. Deze analyse zal betrekking hebben op bepaalde soorten herstructureringen, zoals die welke verband houden met klimaatverandering of de overgang naar een koolstofneutrale economie, digitalisering, offshoring of reshoring.

Lopend onderzoek van de Europese Bedrijvenenquête 2019 (ECS) naar praktijken op het werk met betrekking tot vaardigheidstekorten en het gebruik van vaardigheden in Europese bedrijven, uitgevoerd in samenwerking met Cedefop, zal in 2021 beschikbaar zijn. Voortbouwend op de resultaten van de bestaande analyse van tekorten aan arbeidskrachten zal in een nieuw onderzoeksproject de doeltreffendheid worden beoordeeld van specifieke typen interventies, met name die welke tijdens COVID-19 zijn geïntroduceerd om tekorten aan arbeidskrachten aan te pakken die door de crisis verder zijn benadrukt, bijvoorbeeld in de zorgsector.

De onderstaande rubrieken bieden toegang tot een reeks publicaties, gegevens en lopende werkzaamheden op dit gebied.

Read less
  • Publications (1721)
  • Gegevens
  • Ongoing work (3)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Werkgelegenheid en arbeidsmarkten

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.