Arbeidsverhoudingen en sociale dialoog

7 mei 2021

Arbeidsverhoudingen en sociale dialoog vormen een van de zes hoofdactiviteiten van het werkprogramma van Eurofound voor de periode 2021-2024.Read more

Arbeidsverhoudingen en sociale dialoog vormen een van de zes hoofdactiviteiten van het werkprogramma van Eurofound voor de periode 2021-2024. Eurofound zal blijven fungeren als kenniscentrum voor het monitoren en analyseren van de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsverhoudingsstelsels en sociale dialoog op nationaal en EU-niveau. Het agentschap zal de dialoog tussen de sociale partners blijven ondersteunen, onder meer in het licht van de gevolgen van COVID-19, en zal daarbij gebruik kunnen maken van de expertise van haar netwerk van Eurofound-correspondenten in de verschillende landen.

De komende vier jaar zal Eurofound belangrijke inzichten verschaffen in de uitdagingen en vooruitzichten op het gebied van arbeidsverhoudingen en sociale dialoogin de EU. Op basis van zijn langjarige expertise op dit gebied onderzoekt Eurofound de ontwikkelingen met de grootste impact op de actoren, processen en belangrijke ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen. Eurofound vergelijkt de nationale stelsels van arbeidsverhoudingen, met inbegrip van de nationale sociale dialoog en de collectieve onderhandelingen. Voortbouwend op de in 2020 opgezette COVID-19 EU PolicyWatch-database houdt Eurofound toezicht op beleidsinitiatieven van overheden, sociale partners en andere actoren om de sociale en economische gevolgen van de crisis op te vangen en bij te dragen aan de herstelinspanningen. Eurofound blijft verslag doen van de ontwikkelingen op het gebied van loonvorming, minimumloon en arbeidstijden, alsook de ontwikkelingen in de arbeidsomstandigheden.

De expertise van Eurofound ondersteunt de capaciteitsopbouw van de sociale partners voor het tot stand brengen van een doeltreffende sociale dialoog. Het agentschap bevordert de ontwikkeling van de Europese sociale dialoog door te kijken naar de representativiteit van de organisaties van sociale partners in verschillende sectoren om te beoordelen of zij in aanmerking komen voor deelname aan comités voor de sociale dialoog.

“Wij zijn er om de dialoog tussen de sociale partners te ondersteunen. En ik denk dat de gegevens die wij verzamelen en het onderzoek dat wij doen belangrijk zijn om de actoren te helpen beter te functioneren… Een levendige sociale dialoog maakt deel uit van wat je een sociale markteconomie zou kunnen noemen, en dat is wat de Europese Unie wil bereiken.”

David Foden, Adviseur arbeidsverhoudingen

Read less

Recente updates

Arbeidsverhoudingen: ontwikkelingen 2015-2019

In het kader van zijn mandaat om de dialoog tussen de sociale partners te stimuleren, monitort en analyseert Eurofound...

Europese bedrijvenenquête 2019: werkvloerpraktijken die het potentieel van werknemers ontsluiten

Dit verslag is gebaseerd op de vierde editie van de Europese bedrijvenenquête (ECS) die Eurofound en Cedefop in 2019...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Arbeidsverhoudingen en sociale dialoog

Abonneer

Prioriteiten van belanghebbenden aanpakken

Top

Het onderzoek van Eurofound is bedoeld om de Europese instellingen, nationale overheden en sociale partners op verschillende niveaus te helpen bij het aanpakken van de uitdagingen waarmee de EU en de lidstaten worden geconfronteerd.Read more

Het onderzoek van Eurofound is bedoeld om de Europese instellingen, nationale overheden en sociale partners op verschillende niveaus te helpen bij het aanpakken van de uitdagingen waarmee de EU en de lidstaten worden geconfronteerd. Het gaat om uitdagingen op het gebied van beleidsvorming, sociale dialoog, collectieve onderhandelingen en de regulering van arbeidsverhoudingen.

Het werkprogramma van het agentschap is afgestemd op de politieke richtsnoeren van de Europese Commissie voor de komende vier jaar, en levert een directe bijdrage aan een aantal belangrijke beleidsterreinen die zijn gericht op het tot stand brengen van een sterk sociaal Europa. Eurofound zal met name de beleidsinitiatieven in het kader van de Europese pijler van sociale rechten in verband met de sociale dialoog en betrokkenheid van werknemers ondersteunen, met name in de nasleep van de COVID-19-pandemie. Er zullen specifieke bevindingen ter beschikking worden gesteld om het Europese beleidsdebat over minimumlonen, loontransparantie en arbeidstijden te onderbouwen. In overleg met de Europese Commissie zal Eurofound haar op de Europese sociale dialoog gerichte werkzaamheden voortzetten via een reeks representativiteitsonderzoeken in geselecteerde sectoren.

Read less

Belangrijke beleidspunten

Top

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek van Eurofound dienen als input waarmee beleidsmakers een aantal belangrijke kwesties op dit gebied kunnen aanpakken.

Read more

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek van Eurofound dienen als input waarmee beleidsmakers een aantal belangrijke kwesties op dit gebied kunnen aanpakken.

 • De sociale partners spelen door middel van collectieve onderhandelingen een cruciale rol bij het waarborgen van een eerlijke behandeling van Europese werknemers en een stabiel en voorspelbaar kader voor werkgevers.
 • Doeltreffende collectieve onderhandelingen zorgen ervoor dat concurrerende ondernemingen zich dankzij gemeenschappelijke regels inzake loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen richten op verhoging van hun efficiëntie in plaats van een bedrijfsvoering die ten koste gaat van de werknemers.
 • Arbeidsverhoudingsstelsels staan steeds meer onder druk door veranderingen in de maatschappij, op de arbeidsmarkt en in de organisatie van het werk. Dit levert problemen op voor de capaciteit van de belangrijkste actoren in de arbeidsverhoudingsstelsels in de lidstaten.
 • Wat lonen betreft, blijkt uit onderzoek dat zeven van de tien werknemers met een minimumloon in de EU op zijn minst enige moeite hebben om rond te komen, vergeleken met minder dan vijf van de tien overige werknemers. Deze cijfers variëren echter sterk per land. Tegen de achtergrond van de pandemie kunnen minimumlonen een rol spelen in de beleidsmix om de inkomens – en dus de vraag – te stabiliseren om een neerwaartse spiraal richting recessie of depressie te voorkomen.
 • Een doeltreffende Europese sociale dialoog is afhankelijk van nauwe banden tussen de verschillende landen, zodat de EU-agenda relevant blijft en autonome overeenkomsten van de EU op een zinvolle manier op nationaal niveau worden uitgevoerd.
 • Hoewel uit de Europese sociale dialoog verscheidene gezamenlijke initiatieven zijn ontstaan, zijn er weinig overeenkomsten gesloten. In sommige sectoren bestaat er bezorgdheid over de afwijzing van verzoeken van sociale partners om via Europese wetgeving uitvoering te geven aan overeenkomsten, en over het feit dat een betere interactie tussen het EU- en nationale niveau noodzakelijk is.
 • De dalende trend in de vakbondsdichtheid is in veel lidstaten een punt van zorg. Minder dan een op de drie werkplekken (met meer dan tien werknemers) in de EU (29 %) heeft enige vorm van werknemersvertegenwoordiging. Of werknemers worden vertegenwoordigd, wordt in hoge mate bepaald door wettelijke vereisten.
 • Collectieve onderhandelingen blijven centraal staan in de arbeidsverhoudingsstelsels in de EU. Beleidsmakers moeten de COVID-19-crisis aangrijpen voor het introduceren van nieuwe initiatieven om collectieve onderhandelingen te bevorderen, versterken en ondersteunen.
 • Voor een doeltreffende sociale dialoog en goed functionerende arbeidsverhoudingen zijn, naast de inspanningen van de sociale partners, overheidsgeld en overheidssteun nodig. Beleidsmakers moeten nieuwe vormen van kennisoverdracht, facilitering en betrokkenheid bij sociale partners op EU- en nationaal niveau verkennen.
 • Het waarborgen en bevorderen van eerlijke, goed functionerende en evenwichtige arbeidsverhoudingen is van cruciaal belang voor het waarborgen van inclusieve en duurzame groei en sociale vooruitgang in de EU. In de nasleep van COVID-19 zal het voor beleidsmakers bovendien een belangrijke manier zijn om de sociale en economische dimensies van de EU, zoals vermeld in de Europese pijler van sociale rechten, te integreren.
Read less

Huidig en lopend onderzoek

Top

In 2021 zal Eurofound haar nationale verslaglegging over arbeidsverhoudingen, sociale dialoog, regelgeving omtrent en ontwikkelingen de arbeidsomstandigheden voortzetten. Dit omvat regelmatige representativiteitsonderzoeken over verschillende economische sectoren.Read more

In 2021 zal Eurofound haar nationale verslaglegging over arbeidsverhoudingen, sociale dialoog, regelgeving omtrent en ontwikkelingen de arbeidsomstandigheden voortzetten. Dit omvat regelmatige representativiteitsonderzoeken over verschillende economische sectoren. In 2021 zal er een jaarlijkse evaluatie van minimumlonen en van arbeidstijden worden uitgevoerd. Er zal ook onderzoek worden gedaan naar de ontwikkelingen in de collectieve onderhandelingen na de gezondheids-, maatschappelijke en economische crisis als gevolg van de COVID-19-pandemie. De gegevens die zijn verzameld door het netwerk van Eurofound-correspondenten zullen ook worden meegenomen in de actualisering van de profielen van de arbeidsmarkten van de verschillende landen en de database van lonen, arbeidstijden en collectieve geschillen.

In aansluiting op een proefproject inzake monitoring van collectieve acties bij arbeidsgeschillen zal Eurofound gegevens en bevindingen over arbeidsgeschillen verzamelen. Het bijwerken van het Woordenboek Europese Arbeidsverhoudingen zal worden voortgezet. Het onderzoek zal ook gericht zijn op de rol van de nationale sociale partners in het proces van het Europees semester.

De analyse van arbeidsverhoudingen en sociale dialoog maakt ook deel uit van de activiteiten van Eurofound ten aanzien van de impact van verandering evenals sociale cohesie en convergentie. De doorlopende updates van de COVID-19 EU PolicyWatch-database zullen ook dienen als bron voor verder onderzoek op andere gebieden.

De onderstaande gedeelten bieden toegang tot een reeks publicaties, gegevens en lopende werkzaamheden op dit gebied.

Read less
 • Publicaties (2341)
 • Gegevens
 • Lopende werkzaamheden (12)

Gegevens

Data related to this topic are linked below.

Lopende werkzaamheden

Naar verschillende thema’s in verband met dit onderwerp wordt verder onderzoek gedaan. Deze worden hieronder vermeld, inclusief links naar binnenkort te verschijnen titels.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Arbeidsverhoudingen en sociale dialoog

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.