Innovatie en jobcreatie in bedrijven

13 December 2019

Voor het scheppen en behouden van meer banen bij Europese bedrijven zijn verschillende externe factoren van belang, evenals groei en innovatie binnen bedrijven om de concurrentiepositie te verbeteren. Innovatie – veranderingen in producten, processen en andere aspecten van de bedrijvigheid – kan bedrijven helpen zich aan veranderde omstandigheden aan te passen, toegevoegde waarde te creëren en hun concurrentievermogen, en daarmee ook hun banenscheppend potentieel, te vergroten. Innovatie wordt ondersteund door de juiste werkomgeving hiervoor te creëren met praktijken op het gebied van human resources en organisatie van het werk die vaardigheden, samenwerking, kwaliteit, innovatief gedrag, betrokkenheid van werknemers bij het oplossen van problemen en toegang tot externe ideeën verbeteren.

Beleidsmakers hebben toegang nodig tot informatie over bedrijfsinnovaties die goed functioneren vanuit het oogpunt van productiviteit en bedrijfsresultaten; doeltreffende ondersteuningsmaatregelen voor innovatie; manieren waarop jobcreatie het beste kan worden bevorderd; en de motieven en obstakels voor jobcreatie bij bepaalde soorten organisaties.

Nu de economie zich maar langzaam herstelt van de zwaarste herstructurering van de Europese economie in decennia, is een van de belangrijkste beleidsuitdagingen voor de Europese Commissie het realiseren van een banenrijke groei. De noodzaak tot het stimuleren van investeringen voor jobcreatie is een belangrijke prioriteit en wordt gesteund door het initiatief ‘een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen’ van de Europa 2020-strategie en het Europees semester. In november 2014 werd het investeringsplan voor Europa goedgekeurd. Dit is gericht op het mobiliseren van kapitaal, het ondersteunen van investeringen in de reële economie en het creëren van een investeringsvriendelijk klimaat.

Het werk van Eurofound

Het onderzoek van de Stichting op dit gebied biedt waardevolle inzichten in belangrijke onderwerpen:

Belangrijkste bijdragen

Grotendeels voortbouwend op eerder werk en gegevens uit de derde Europese bedrijvenenquête (ECS) van 2013, heeft de Stichting gekeken naar de factoren en praktijken binnen bedrijven en naar externe factoren die innovatief gedrag stimuleren, het concurrentievermogen versterken en het scheppen en behouden van banen bevorderen.

De enquête biedt uitgebreide informatie over innovatiepraktijken op de werkplek wat betreft organisatie van het werk, personeelsbeheer, rechtstreekse medezeggenschap en sociale dialoog. Uitgebreidere studies analyseerden:

  • de motieven achter de invoering van werkplekinnovatiepraktijken waarbij werknemers worden betrokken bij organisatieveranderingen die de kwaliteit van hun arbeidsomstandigheden en de prestaties van het bedrijf kunnen verbeteren;
  • praktijken die bedrijven in de EU hanteren om werknemers direct en indirect in de besluitvorming te laten participeren en welke van deze praktijken zowel voor het bedrijf als voor de werknemers dienstig zijn. 

Ongoing work

Highlights (11)

Alle (27)

Publications (14)

Articles (1)

News (8)

Events (4)