Arbeidsmarktveranderingen

11 February 2020

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging door structurele veranderingen, grotendeels aangedreven door technologie en globalisering. Maar ook andere factoren zoals demografische veranderingen en nieuwe bedrijfsmodellen hebben grote gevolgen voor de arbeidsmarktresultaten en diverse andere aspecten van het arbeidsleven in Europa.

Sinds de vaststelling van de Europese werkgelegenheidsstrategie in 1997 is er het engagement van de lidstaten om een reeks gemeenschappelijke objectieven en doelstellingen voor het werkgelegenheidsbeleid vast te stellen. Het voornaamste doel is de creatie van meer en betere banen in heel de EU. De strategie maakt nu deel uit van de Europa 2020-strategie  en wordt uitgevoerd via het Europees semester, een jaarlijks proces dat een nauwe beleidscoördinatie tussen de lidstaten en de instellingen van de EU bevordert.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Arbeidsmarktveranderingen

Het werk van Eurofound

De Stichting verstrekt informatie over diverse aspecten van de aanpassing van de arbeidsmarkt aan structurele veranderingen en over de vraag hoe deze aanpassing, op nationaal en op Europees niveau, het beste kan plaatsvinden om betere levens- en arbeidsomstandigheden te bevorderen. Veranderende arbeidsmarkten, organisatorische herstructureringen en de jobcreatie staan centraal bij de activiteiten op dit terrein, evenals het onderzoek naar nieuwe vormen van werk. Bijzondere aandacht gaat uit naar de gevolgen voor diverse groepen, zoals jongeren en vrouwen.

Belangrijkste bijdragen

Recent werk op dit gebied is toegespitst op het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen en de vergroting van de arbeidsparticipatie van vrouwen. De Stichting heeft ook nieuwe vormen van werk bestudeerd die zich onderscheiden van het traditionele werken.

In een review van de werkgelegenheidseffecten van het verlagen van de indirecte loonkosten voor werkgevers wordt gekeken naar de beleidshervormingen die sinds 2008 in de EU-lidstaten zijn doorgevoerd om de vraag naar arbeid te stimuleren. 

De Europese herstructureringsmonitor (ERM) volgt sinds 2002 de werkgelegenheidsimpact van grootschalige herstructureringen in Europa.

De Europese banenmonitor (EJM) heeft gedurende verscheidene jaren de baangerichte benadering ontwikkeld om een beter inzicht te krijgen in de veranderende werkgelegenheidsstructuur in Europa.

ERM-bronnen

Ongoing work

Highlights (29)

Alle (1597)

Publications (553)

Articles (939)

News (64)

Events (41)