Levensomstandigheden en kwaliteit van het bestaan

3 maart 2022

Levensomstandigheden en de kwaliteit van het bestaan zijn een van de zes hoofdactiviteiten van het werkprogramma van Eurofound voor de periode 2021-2024.Read more

Levensomstandigheden en de kwaliteit van het bestaan zijn een van de zes hoofdactiviteiten van het werkprogramma van Eurofound voor de periode 2021-2024. Eurofound zal de belangrijkste aspecten van de verbetering van de levensomstandigheden van de mensen in Europa in kaart blijven brengen en analyseren, met inbegrip van informatie over hun perceptie van de samenleving en de kwaliteit van het bestaan. Aangezien de COVID-19 -pandemie en de daaruit voortvloeiende economische crisis grote gevolgen hebben (gehad) voor ieders leven, zal Eurofound de gevolgen van deze crisis voor EU-burgers in verschillende levensfasen nader onderzoeken.

In de periode 2021-2024 zal het onderzoek van Eurofound een belangrijk inzicht verschaffen in de uitdagingen en vooruitzichten op het gebied van levensomstandigheden en de kwaliteit van het bestaan in de EU en de rol van diverse initiatieven om de sociale problemen van verschillende groepen burgers te verlichten. Van bijzonder belang zijn de gevolgen voor ouderen en zorgbehoeften, jongeren en hun sociale inclusie en sociale mobiliteit, en de – niet parallel lopende – gevolgen van de crisis voor mannen en vrouwen .

Openbare diensten in de hele EU spelen een belangrijke rol bij de aanpak van de COVID-19-crisis waarbij zij met grote uitdagingen worden geconfronteerd, en zij zullen uitvoeriger worden beoordeeld met bijzondere aandacht voor kwesties als kwaliteit, toegang en betaalbaarheid. Zoals uit eerdere bevindingen is gebleken, heeft de crisis onevenredige gevolgen (gehad) voor bepaalde groepen al naargelang leeftijd, zorgtaken en evenwicht tussen werk en privéleven , wat door Eurofound nader zal worden geanalyseerd.

In samenwerking met het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) is Eurofound voornemens de multidimensionale genderkloof onder de loep te nemen door onderzoek te doen naar de gevolgen van de COVID-19-crisis voor mannen en vrouwen op het gebied van arbeidsparticipatie, materiële levensomstandigheden en welzijn – om de verschillen in kaart te brengen en het effect van die crisis op de verschillende vormen van de genderkloof te beoordelen.

De kwaliteit van de openbare diensten is van cruciaal belang geweest voor het opbouwen van vertrouwen in de instellingen in het hedendaagse Europa en zal van cruciaal belang zijn om de huidige en toekomstige uitdagingen aan te gaan. Kwaliteitsdiensten moeten ook steeds gelijke tred houden met de ontwikkelingen, met name wat betreft de overgang naar digitale, milieuvriendelijkere diensten en in de toekomst voorbereid zijn op risico’s zoals de pandemie.

— Tadas Leončikas, senior onderzoeksmanager, eenheid Sociaal Beleid

Read less

Recente updates

Save the date: Foundation Forum 2022

In cooperation with the Irish Government, Eurofound is organising its 7th flagship Foundation Forum 2022. This one-day...

COVID-19: A turning point for convergence in health and healthcare in the EU?

The impact of COVID-19 has moved public health up the EU social policy agenda. As the EU directs its efforts towards...

Naar de toekomst van Europa: Sociale factoren die bepalend zijn voor het optimisme en pessimisme onder burgers

Al meer dan tien jaar neemt in grote delen van de EU de onzekerheid over de toekomst toe. Veel mensen geloven dat de...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Levensomstandigheden en kwaliteit van het bestaan

Abonneer

Aanpakken van de prioriteiten van belanghebbenden

Top

Het onderzoek van Eurofound is gericht op het ondersteunen van beleidsmaatregelen om de uitdagingen voor de EU en de lidstaten op het gebied van levensomstandigheden en de kwaliteit van het bestaan aan te gaan en de kansen die er op dit gebied liggen, aan te grijpen.Read more

Het onderzoek van Eurofound is gericht op het ondersteunen van beleidsmaatregelen om de uitdagingen voor de EU en de lidstaten op het gebied van levensomstandigheden en de kwaliteit van het bestaan aan te gaan en de kansen die er op dit gebied liggen, aan te grijpen. In het onderzoek zal de aandacht vooral uitgaan naar de gevolgen van COVID-19 en de daaruit voortvloeiende economische crisis, waarbij kennis zal worden aangereikt over de stand van zaken, trends, risico’s en manieren om de levensomstandigheden in de EU te verbeteren. Eurofound zal zich richten op het in kaart brengen en analyseren van dringende kwesties voor de meest kwetsbare groepen, met name ouderen en jongeren. Eurofound zal beleidsmakers ook ondersteunen door gegevens te verschaffen over trends en drijvende krachten in verband met de verlening van openbare diensten, waarbij bijvoorbeeld ook een link wordt gelegd met de Europese pijler van sociale rechten .

Het werkplan van het agentschap sluit aan bij de politieke richtsnoeren van de Europese Commissie voor de komende vier jaar en levert rechtstreekse input voor een aantal belangrijke beleidsterreinen die gericht zijn op de totstandbrenging van een sterk en sociaal Europa. Het onderzoek zal met name beleidsinitiatieven en activiteiten ondersteunen die verband houden met de uitvoering van de Europese strategie voor gendergelijkheid 2020–2025 , de jongerengarantie , de kindergarantie en het Europees semester en de landspecifieke aanbevelingen daarvan.

Read less

Blogs on this topic

Show more (6)

Belangrijke beleidsboodschappen

Top

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek van Eurofound dienen als input voor beleidsmakers om een aantal van de belangrijkste kwesties op dit gebied aan te pakken.

Read more

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek van Eurofound dienen als input voor beleidsmakers om een aantal van de belangrijkste kwesties op dit gebied aan te pakken.

 • De perceptie van spanningen in de samenleving heeft de grootste schadelijke impact op het vertrouwen in instellingen. De kwaliteit van openbare diensten is een belangrijke drijvende kracht voor het vergroten van het vertrouwen in instellingen.
 • Er is niet alleen behoefte aan meer, maar ook aan flexibelere langdurige zorg. De beschikbaarheid van thuiszorg en -ondersteuning moet worden verbeterd, met name in de EU-lidstaten met de laagste inkomens.
 • Aangezien snelle toegang tot eerstelijnsgezondheidszorg, sociale zorg en langdurige zorg als voordeel heeft dat vroegtijdig kan worden ingegrepen en veranderende behoeften in kaart kunnen worden gebracht, kan voorkomen worden dat problemen op het vlak van langdurige zorg erger worden.
 • De geestelijke-gezondheidsproblemen van jongeren nemen toe, maar het is niet duidelijk of dit een kwestie is van een inderdaad hogere incidentie, of dat dit komt door betere diagnose en een toegenomen bewustzijn van deze problematiek. Geestelijke gezondheid hangt nauw samen met andere problemen van jongeren en kan zowel oorzaak als gevolg zijn van ongelijkheid. Risicofactoren voor de geestelijke gezondheid zijn onder meer handicaps en langdurige ziekte, gezinsproblemen, (relatie)problemen met leeftijdsgenoten en intensief gebruik van sociale media.
 • Hoewel het vertrouwen en de sociale cohesie in de EU zich sinds de financiële crisis in grote lijnen hebben hersteld, heeft de uitbraak van COVID-19 aanzienlijke gevolgen gehad voor het welzijn in de landen die het hardst door de pandemie zijn getroffen.
 • Jongeren komen naar voren als een van de grootste verliezers van de lockdown: samen met werklozen geven zij de laagste score aan hun welzijn, hoewel er sinds het begin van de pandemie sprake is van enige verbetering. Hoewel de algemene tevredenheid en het optimisme sinds april 2020 zijn toegenomen, voelen jongeren zich nog steeds uitgesloten van de maatschappij en lopen zij nog steeds het grootste risico op depressie, waaruit blijkt dat zij grotere nadelen ondervinden van de beperkingen tijdens de lockdown.
 • Maatregelen om de risico’s voor de geestelijke gezondheid van werklozen en jongeren als gevolg van COVID-19 te beperken, zijn van cruciaal belang als zich nog meer golven van het coronavirus gaan voordoen. Bestaande beleidsmaatregelen moeten gerichte steun omvatten om werkzoekenden weer op weg te helpen zodat ze het hoofd kunnen bieden aan de gevolgen van de pandemie, en ervoor zorgen dat jongeren volledig aan de samenleving kunnen deelnemen.
 • De COVID-19-crisis heeft het optimisme uitgehold en het evenwicht tussen werk en privéleven voor vrouwen meer aangetast dan voor mannen. Alleen door deze schade te herstellen, kan worden gewaarborgd dat vrouwen niet onevenredig voor de pandemie betalen.
 • Ervoor zorgen dat burgers vertrouwen houden in nationale en Europese instellingen moet in tijden van crisis centraal staan, omdat de naleving van maatregelen om COVID-19 tegen te gaan in hoge mate afhangt van de mate van vertrouwen in instellingen en wetenschappelijk advies. De toename van vertrouwen in de overheid waarvan melding wordt gemaakt door respondenten die hebben geprofiteerd van ondersteuningsmaatregelen, vormt tevens een duidelijke boodschap aan de nationale overheden en de EU.
Read less

Lopend en voortgaand onderzoek

Top

In 2021 zal Eurofound blijven werken aan haar pan-Europese enquêtes, waarbij de aandacht vooral zal uitgaan naar het meten van de impact van COVID-19 op de levensomstandighedRead more

In 2021 zal Eurofound blijven werken aan haar pan-Europese enquêtes, waarbij de aandacht vooral zal uitgaan naar het meten van de impact van COVID-19 op de levensomstandigheden. Voortbouwend op de twee vorige ronden van de online-enquête Leven en werken in tijden van COVID-19 staat voor 2021 een derde ronde gepland.

Eurofound zal bevindingen publiceren over jongeren en de initiële impact van COVID-19 op het welzijn en de werkgelegenheidsvooruitzichten van jongeren en NEET’s (jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen) en onderzoek doen naar aspecten van billijkheid en de toekomst met betrekking tot optimisme en perceptie van de kwaliteit van de samenleving. Dit onderzoek bouwt voort op eerdere werkzaamheden op het gebied van NEET’s en is gebaseerd op gegevens uit de online-enquête over COVID-19.

Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de levensomstandigheden van ouderen en hun behoeften aan formele en informele zorgdiensten, alsook aan hun welzijn, risico van sociale uitsluiting en inkomenssituatie tijdens de pandemie en de onmiddellijke nasleep ervan. Eurofound zal de verschillen in beschikbaarheid en gebruik van zorgdiensten onderzoeken en tevens een evaluatie uitvoeren van een aantal voorbeelden van oplossingen op afstand voor gezondheids- en zorgdiensten.

Met betrekking tot de genderkloven die door COVID-19 zijn ontstaan, zal Eurofound verder onderzoek doen naar de verdeling van betaald en onbetaald werk en van zorg- en huishoudelijke taken onder mannen en vrouwen tijdens de crisis.

Een reeks aspecten van de gevolgen van de pandemie en ontwikkelingen in openbare diensten, zoals arbeidsondersteunende diensten, gezondheids- en zorgdiensten, sociale bescherming en onderwijs, zal worden onderzocht: bijvoorbeeld het gebruik en de verlening van die diensten, de paraatheid van dienstverleners, het gebruik van digitale instrumenten, consolidatie en financiering, alsook de tevredenheid en de ervaringen van de gebruikers van diensten.

De onderstaande rubrieken bieden toegang tot een reeks publicaties, gegevens en lopende werkzaamheden op dit gebied.

Read less
 • Publications (634)
 • Gegevens
 • Ongoing work (6)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work:

 • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
 • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Levensomstandigheden en kwaliteit van het bestaan

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.