Bewaken van de convergentie in de Europese Unie

8 september 2020

De Europese Unie streeft naar economische, sociale en territoriale samenhang, evenwichtige economische groei en opwaartse economische convergentie. De afgelopen decennia zijn er op zowel economisch als sociaal vlak convergentietrends tussen de lidstaten in gang gezet.Read more

De Europese Unie streeft naar economische, sociale en territoriale samenhang, evenwichtige economische groei en opwaartse economische convergentie. De afgelopen decennia zijn er op zowel economisch als sociaal vlak convergentietrends tussen de lidstaten in gang gezet. De crisis maakte echter een eind aan deze trends en sinds 2008 kenmerkt het functioneren van de lidstaten van de Europese Unie zich door vertraagde of uiteenlopende prestaties. 

Read less

Recent updates

EU Presidency conference: Our social Europe – Strong together

On 16 September, Eurofound will contribute to the EU Presidency of Germany’s conference: 'Our social Europe – Strong...

Eurofound presentation to the EP Committee on Employment and Social Affairs

On 28 January 2019, Eurofound’s Executive Director Juan Menéndez-Valdés presents to the European Parliament Committee...

Upward convergence in working conditions

Social convergence has gained an equal footing alongside economic convergence as an EU goal in the wake of the economic...
Top

De uiteenlopende prestaties van de verschillende lidstaten en de toenemende ongelijkheden binnen de lidstaten zijn om diverse redenen punten van gemeenschappelijke zorg.Read more

De uiteenlopende prestaties van de verschillende lidstaten en de toenemende ongelijkheden binnen de lidstaten zijn om diverse redenen punten van gemeenschappelijke zorg. In de eerste plaats omdat dit in tegenspraak is met de verwachting dat toenemende Europese integratie zal resulteren in meer samenhang op nationaal en pan-Europees niveau. In de tweede plaats omdat dit een gevoel van sociale onrechtvaardigheid en ongelijkheid onder burgers zou kunnen creëren, waardoor anti-Europese gevoelens worden versterkt en het Europese project wordt ondermijnd.

Om de juiste initiatieven te nemen en te bepalen in hoeverre deze initiatieven bijdragen aan de realisatie van de doelstelling van opwaartse convergentie, moeten beleidsmakers de beschikking hebben over gegevens inzake de uiteenlopende trends en ontwikkelingen binnen en tussen de lidstaten. Het is belangrijk om dergelijke trends te signaleren en te bepalen of deze al dan niet een teken zijn van verslechterende levens- en arbeidsomstandigheden. Ook is het van belang vast te stellen of de afstand tussen groepen lidstaten of regio's toeneemt en of sommige groepen zich in een andere richting bewegen. 

 

Foundation Forum 2017

Foundation Forum is het toonaangevende evenement van Eurofound. De editie van 2017 vond op 14 en 15 november 2017 plaats in Dublin Castle in Dublin (Ierland). De besprekingen tussen de 200 hooggeplaatste deelnemers uit Europa en daarbuiten concentreerden zich op de diverse perspectieven van convergentie in Europa en op de vraag hoe de convergentie zich verhoudt tot de Europese pijler van sociale rechten. Aangezien de economische en de sociale dimensie twee zijden van dezelfde medaille zijn, werd met name aandacht besteed aan de opwaartse convergentie van de levens- en arbeidsomstandigheden, met inbegrip van werkgelegenheid.

Bekijk presentaties, achtergronddocumentatie en het programma van het Forum

 

Opwaartse economische en sociale convergentie wordt gezien als een gemeenschappelijke doelstelling van de Economische en Monetaire Unie en de Europese Unie in haar geheel. Om de sociale dimensie centraal te stellen in haar beleid, heeft de Commissie in november 2017 officieel de Europese pijler van sociale rechten afgekondigd. Deze pijler is een van de huidige beleidsprioriteiten van de Commissie en dient “als kompas [...] voor een hernieuwde convergentie binnen Europa”.

Het werk van Eurofound

Eurofound richt zich op convergentie van de resultaten en prestaties van de lidstaten en regio's, en volgt de convergentie tussen de lidstaten op de volgende onderzoeksterreinen: sociaal-economische factoren, werkgelegenheid en arbeids- en levensomstandigheden. Op sociaal-economisch terrein wordt onder meer onderzoek gedaan naar reële convergentie, dat wil zeggen het BBP per hoofd van de bevolking en andere macro-economische variabelen, en naar de toegang tot een breed dienstenpakket en sociale bescherming.

De analyse van convergentie op het gebied van werkgelegenheid geschiedt voornamelijk op basis van de historische ontwikkeling van de arbeidsparticipatie. Daarbij wordt uitgegaan van Eurostat-gegevens.

Het onderzoek naar convergentie op het gebied van arbeidsomstandigheden is toegespitst op het begrip baankwaliteit. Deze wordt gemeten aan de hand van de Europese Enquête naar de arbeidsomstandigheden en andere statistische bronnen.

Bij het onderzoek naar de levensomstandigheden wordt gebruikgemaakt van objectieve en subjectieve indicatoren, zoals gegevens uit de Europese Enquête naar de kwaliteit van het bestaan, en wordt onder meer onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de samenleving, de levensomstandigheden en het algemeen welzijn.

Bij de analyse van convergentie wordt ook rekening gehouden met diverse tijdsbestekken, variërend van korte- tot langetermijntrends. Wanneer dit relevant en haalbaar is, wordt de analyse onderverdeeld naar geslacht en leeftijdsgroep om verschillende trends onder de bevolking in kaart te brengen.

Het onderzoek verloopt volgens drie hoofdlijnen. Eerst worden op bovengenoemde onderzoeksgebieden de meest recente convergerende en divergerende trends en prestaties in de lidstaten onderzocht. Vervolgens richt het onderzoek zich middels een overkoepelende aanpak op het achterhalen van de oorzaken van deze trends. Dit omvat onder meer een analyse van institutionele kenmerken en macro- en microkenmerken. Tot slot levert het onderzoek gegevens ter stimulering van het debat over initiatieven en mogelijkheden om de economische en sociale convergentie op Europees niveau te bevorderen.

Op basis van de ervaringen van andere internationale organisaties onderzoekt Eurofound momenteel of het mogelijk is indicatoren te combineren en samenvattende cijfers te produceren. Bij de analyses zullen op basis van eerder werk eventueel landen en regio's worden gebundeld om beter inzicht te krijgen in de onderlinge verschillen.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Bewaken van de convergentie in de Europese Unie

Abonneer

Key outputs over the years

Show more (11)
  • Publications (32)
  • Gegevens
  • Ongoing work (5)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 
 

Gegevens

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Monitoring convergence in living conditions and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Monitoring convergence in social protection and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Report on regional convergence and inequalities, which investigates evolutions of social imbalances (e.g. unemployment, social exclusion, poverty) at the regional level and examines the relationship between growth, regional disparities and interpersonal inequalities 
     

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Bewaken van de convergentie in de Europese Unie

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.