Monitoren van structurele veranderingen en beheren van herstructureringen

13 December 2019

Structurele veranderingen in de economie hebben vele gevolgen voor de arbeidsmarkten en de werkgelegenheid in Europa. Hoewel dynamiek noodzakelijk is voor een vitale economie, kan het verlies van een baan een ernstige levensgebeurtenis zijn; bij herstructureringsprocessen moet dan ook worden getracht de negatieve gevolgen voor werknemers tot een minimum te beperken.

Beleidsmakers hebben inzichten nodig in de ontwikkeling van arbeidsmarkten om ervoor te zorgen dat de beroepsbevolking beschikt over de vaardigheden die werkgevers nu en in de toekomst nodig hebben. Ook is er beleid nodig om de dalende vraag naar arbeid en de verplaatsing van werknemers uit achterblijvende sectoren aan te pakken.

De Europese Commissie heeft zich bij de vaststelling van de Europa 2020-strategie ertoe verbonden zich in te zetten ‘voor de omschakeling van sectoren in moeilijkheden op toekomstgerichte activiteiten, waarbij kennis en vaardigheden snel worden ingezet in groeisectoren en –markten’. Het meest specifieke herstructureringsinstrument van het Europees werkgelegenheidsbeleid is het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering. Dit fonds biedt steun aan mensen die hun baan verliezen door grote structurele veranderingen als gevolg van globalisering.

Het werk van Eurofound

De Stichting monitort en analyseert de impact van structurele veranderingen op Europese arbeidsmarkten. Ze tracht allereerst antwoord te geven op de basisvraag: waar is de werkgelegenheid aan het stijgen of dalen? Ze benadert deze vraag vanuit vele hoeken – zoals sector, beroep en arbeidscontract. Ze beantwoordt de vraag ook vanuit het perspectief van baankwaliteit, waarbij loon als graadmeter voor baankwaliteit wordt genomen: bijvoorbeeld, wordt de werkgelegenheid verruimd met hoogbetaalde banen, laagbetaalde banen of banen van het middensegment? Een belangrijk onderdeel van dit werk is toegespitst op de verzameling van informatie over de impact van herstructureringen op werkgelegenheid, zodat brede trends in herstructureringsactiviteiten in heel Europa kunnen worden vastgelegd en bestudeerd.

De Stichting heeft twee instrumenten ontwikkeld om belanghebbenden essentiële informatie, inzichten en analyses te verstrekken om te anticiperen op arbeidsmarktveranderingen en beleid te ontwikkelen voor de verwezenlijking van de werkgelegenheidsdoelstellingen van Europa.

De Europese herstructureringsmonitor (ERM) is een unieke bron van kennis op het gebied van herstructureringen en biedt allerlei informatie via de databanken met herstructureringen, nationale overheidsinstrumenten ter ondersteuning, herstructureringswetgeving en casestudy's betreffende herstructureringsprocessen.

De Europese banenmonitor (EJM) identificeert en analyseert verschuivingen in de werkgelegenheidsstructuur van Europa, hoofdzakelijk bij beroepen en sectoren, maar kijkt ook naar aspecten zoals geslacht, type arbeidscontract, onderwijsniveau en nationaliteit. De EJM geeft een kwalitatieve beoordeling van deze verschuivingen en maakt hiertoe gebruik van diverse metingen van de baankwaliteit – salarissen, vaardigheidsniveaus en onderwijsniveau – om aan te geven of de werkgelegenheid

  • uitgroeit naar het bovensegment: meer banen van hoge kwaliteit
  • uitgroeit naar het ondersegment: meer banen van lage kwaliteit
  • polariseert: meer banen aan beide einden van het kwaliteitsspectrum, met een uitholling van het middensegment.

Belangrijkste bijdragen

De ERM heeft onlangs de werkgelegenheidseffecten van delokalisatie en relokalisatie in Europa bestudeerd. In een ander kader werd gekeken naar het creëren van werkgelegenheid in het midden- en kleinbedrijf (mkb/kmo's) en de inspanningen van overheidsinstanties om de werkgelegenheid in deze klasse van bedrijfsgrootte te stimuleren.

De EJM heeft bij de analyse van verschuivingen in de werkgelegenheidsstructuur en de beschrijving van recente trends de ontwikkelingen ook vanuit een mondiaal en langetermijnperspectief bestudeerd.

Bronnen over herstructurering

  • De databank herstructureringen van de ERM verzamelt gegevens over herstructureringen door bedrijven, voegt deze gegevens samen en analyseert de informatie om recente en langetermijntrends te beschrijven. De databank wordt dagelijks geactualiseerd en bevat momenteel meer dan 21 000 factsheets over herstructureringen in Europa vanaf 2002.
  • De databank ondersteuningsinstrumenten voor herstructureringen legt informatie vast die regeringen en sociale partners in de lidstaten verstrekken om bedrijven en werknemers te helpen bij het beheren van herstructureringen.
  • De databank herstrucureringswetgeving geeft een overzicht van nationale voorschriften die direct of indirect verband houden met het beheren van herstructureringen.
  • De databank casestudy's betreffende herstructurering documenteert voorbeelden van de manier waarop werkgevers in de privésector en de overheidssector herstructureringsprocessen hebben gepland en uitgevoerd.

Ongoing work

 

Highlights (12)

Alle (42)

Publications (20)

Articles (15)

News (6)

Events (1)