Monitoren van structurele veranderingen en beheren van herstructureringen

21 mei 2020

Structurele veranderingen in de economie hebben vele gevolgen voor de arbeidsmarkten en de werkgelegenheid in Europa.Read more

Structurele veranderingen in de economie hebben vele gevolgen voor de arbeidsmarkten en de werkgelegenheid in Europa. Hoewel dynamiek noodzakelijk is voor een vitale economie, kan het verlies van een baan een ernstige levensgebeurtenis zijn; bij herstructureringsprocessen moet dan ook worden getracht de negatieve gevolgen voor werknemers tot een minimum te beperken.

Beleidsmakers hebben inzichten nodig in de ontwikkeling van arbeidsmarkten om ervoor te zorgen dat de beroepsbevolking beschikt over de vaardigheden die werkgevers nu en in de toekomst nodig hebben. Ook is er beleid nodig om de dalende vraag naar arbeid en de verplaatsing van werknemers uit achterblijvende sectoren aan te pakken.

De Europese Commissie heeft zich bij de vaststelling van de Europa 2020-strategie ertoe verbonden zich in te zetten ‘voor de omschakeling van sectoren in moeilijkheden op toekomstgerichte activiteiten, waarbij kennis en vaardigheden snel worden ingezet in groeisectoren en –markten’. Het meest specifieke herstructureringsinstrument van het Europees werkgelegenheidsbeleid is het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering. Dit fonds biedt steun aan mensen die hun baan verliezen door grote structurele veranderingen als gevolg van globalisering.

Read less

Recente updates

COVID-19 EU PolicyWatch: New tool for tracking measures to mitigate social, economic impact of COVID-19

Governments, social partners, businesses and other institutions have moved swiftly to implement measures to control the...

Labour market change: Trends and policy approaches towards flexibilisation

What have been the major trends and policy developments regarding the flexibilisation of employment in recent years?...

Capital gains: Employment growth in EU capitals outstrips other regions over 15-year period

Employment grew by 19% in capital city regions in the EU’s largest Member States between 2002 and 2017, compared to 10-...
Top

Het werk van Eurofound

Read more

Het werk van Eurofound

De Stichting monitort en analyseert de impact van structurele veranderingen op Europese arbeidsmarkten. Ze tracht allereerst antwoord te geven op de basisvraag: waar is de werkgelegenheid aan het stijgen of dalen? Ze benadert deze vraag vanuit vele hoeken – zoals sector, beroep en arbeidscontract. Ze beantwoordt de vraag ook vanuit het perspectief van baankwaliteit, waarbij loon als graadmeter voor baankwaliteit wordt genomen: bijvoorbeeld, wordt de werkgelegenheid verruimd met hoogbetaalde banen, laagbetaalde banen of banen van het middensegment? Een belangrijk onderdeel van dit werk is toegespitst op de verzameling van informatie over de impact van herstructureringen op werkgelegenheid, zodat brede trends in herstructureringsactiviteiten in heel Europa kunnen worden vastgelegd en bestudeerd.

De Stichting heeft twee instrumenten ontwikkeld om belanghebbenden essentiële informatie, inzichten en analyses te verstrekken om te anticiperen op arbeidsmarktveranderingen en beleid te ontwikkelen voor de verwezenlijking van de werkgelegenheidsdoelstellingen van Europa.

De Europese herstructureringsmonitor (ERM) is een unieke bron van kennis op het gebied van herstructureringen en biedt allerlei informatie via de databanken met herstructureringen, nationale overheidsinstrumenten ter ondersteuning, herstructureringswetgeving en casestudy's betreffende herstructureringsprocessen.

De Europese banenmonitor (EJM) identificeert en analyseert verschuivingen in de werkgelegenheidsstructuur van Europa, hoofdzakelijk bij beroepen en sectoren, maar kijkt ook naar aspecten zoals geslacht, type arbeidscontract, onderwijsniveau en nationaliteit. De EJM geeft een kwalitatieve beoordeling van deze verschuivingen en maakt hiertoe gebruik van diverse metingen van de baankwaliteit – salarissen, vaardigheidsniveaus en onderwijsniveau – om aan te geven of de werkgelegenheid

 • uitgroeit naar het bovensegment: meer banen van hoge kwaliteit
 • uitgroeit naar het ondersegment: meer banen van lage kwaliteit
 • polariseert: meer banen aan beide einden van het kwaliteitsspectrum, met een uitholling van het middensegment.

Belangrijkste bijdragen

De ERM heeft onlangs de werkgelegenheidseffecten van delokalisatie en relokalisatie in Europa bestudeerd. In een ander kader werd gekeken naar het creëren van werkgelegenheid in het midden- en kleinbedrijf (mkb/kmo's) en de inspanningen van overheidsinstanties om de werkgelegenheid in deze klasse van bedrijfsgrootte te stimuleren.

De EJM heeft bij de analyse van verschuivingen in de werkgelegenheidsstructuur en de beschrijving van recente trends de ontwikkelingen ook vanuit een mondiaal en langetermijnperspectief bestudeerd.

Bronnen over herstructurering

 • De databank herstructureringen van de ERM verzamelt gegevens over herstructureringen door bedrijven, voegt deze gegevens samen en analyseert de informatie om recente en langetermijntrends te beschrijven. De databank wordt dagelijks geactualiseerd en bevat momenteel meer dan 21 000 factsheets over herstructureringen in Europa vanaf 2002.
 • De databank ondersteuningsinstrumenten voor herstructureringen legt informatie vast die regeringen en sociale partners in de lidstaten verstrekken om bedrijven en werknemers te helpen bij het beheren van herstructureringen.
 • De databank herstrucureringswetgeving geeft een overzicht van nationale voorschriften die direct of indirect verband houden met het beheren van herstructureringen.
 • De databank casestudy's betreffende herstructurering documenteert voorbeelden van de manier waarop werkgevers in de privésector en de overheidssector herstructureringsprocessen hebben gepland en uitgevoerd.
Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
 • Publications (44)
 • Gegevens
 • Ongoing work

Gegevens

A selection of related data on this topic are linked below. 

 • Data: ERM restructuring events database: Gathers information on restructurings carried out by companies, aggregating and analysing it to describe recent and long-term trends. Updated daily, it currently contains over 21,000 factsheets on restructuring events in Europe dating back to 2002
 • Data: ERM restructuring support instruments database: Records information that governments and social partners across the Member States provide to help companies and workers in managing restructuring
 • Data: ERM restructuring-related legislation database: Gives an overview of national regulations that are explicitly or implicitly linked to managing restructuring
 • Data: ERM restructuring case studies database: Documents examples of how private sector and public sector employers have planned and implemented restructuring processes

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates