Nieuwe vormen van werk

27 September 2019

Als gevolg van maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen zijn er binnen Europa nieuwe vormen van werk ontstaan. In veel gevallen verschilt dit werk sterk van traditionele arbeid. Nieuw werk heeft de bij traditionele arbeid gebruikelijke een-op-een relatie tussen werkgever en werknemer radicaal veranderd, en kenmerkt zich daarnaast door ongebruikelijke arbeidspatronen en -locaties.

Binnen de EU zijn beleidsmakers benieuwd naar de manier waarop deze nieuwe vormen van werk kunnen bijdragen aan een flexibelere en meer inclusieve arbeidsmarkt. Er is ook discussie gaande over het legaliseren van zwart werk en het garanderen van adequate sociale bescherming en aanvaardbare arbeidsomstandigheden. Een belangrijk doel van het debat is te voorkomen dat deze nieuwe vormen van werk ongunstiger uitpakken voor werknemers dan meer gevestigde dienstverbanden.

In haar achtergrondnota voor het Tripartiete Sociale Forum (Tripartite Social Forum) in 2011 over de implementatie van het Europa 2020-vlaggenschipinitiatief "Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen" heeft de Europese Commissie de kwestie van arbeidsomstandigheden ter tafel gebracht. De Mededeling van de Commissie uit 2012 "Naar een banenrijk herstel" benadrukte de urgentie waarmee de dynamiek op de arbeidsmarkten hersteld moet worden. Conform deze urgentie heeft Eurofound een project opgestart om nieuwe vormen van werk binnen de Europese Unie en Noorwegen te inventariseren.

Het werk van Eurofound

Sinds 2013 analyseert Eurofound de kenmerken van nieuwe werkvormen in de EU-lidstaten om zo bestaande kennishiaten op te vullen. Deze analyse overziet ook de gevolgen voor arbeidsomstandigheden en de arbeidsmarkt.

Belangrijkste bijdragen

In heel Europa heeft Eurofound opkomende trends gesignaleerd en geïnventariseerd. Op grond van deze activiteit zijn negen hoofdvormen van nieuw werk geclassificeerd die sinds 2000 zijn ontstaan of in belang zijn toegenomen binnen Europese lidstaten. In het kader van dit onderzoek toont een serie casestudy's hoe de nieuwe vormen van werk functioneren en hoe zij de arbeidsomstandigheden en de arbeidsmarkt in lidstaten beïnvloeden.

Enkele van de nieuw gesignaleerde trends zijn voor Eurofound blijvend object van nauwlettende studie. In 2016 richtte het onderzoek zich vooral op de mogelijke wederzijdse voordelen van strategische werknemersparticipatie voor zowel de werkgever als de werknemer.

Samen met de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft Eurofound ook de gevolgen van telewerken en ICT-mobiel werk (T/ICTM) voor de arbeidsmarkt geëvalueerd. 

Bronnen

Ongoing work

Highlights (4)

Alle (39)

Publications (20)

Articles (6)

News (5)

Events (8)