Kwaliteit van het bestaan en kwaliteit van de samenleving

23 oktober 2020

Naast de individuele omstandigheden, heeft de kwaliteit van de samenleving een grote invloed op het welzijn en de kwaliteit van het bestaan van burgers.Read more

Naast de individuele omstandigheden, heeft de kwaliteit van de samenleving een grote invloed op het welzijn en de kwaliteit van het bestaan van burgers. In de afgelopen jaren heeft de Stichting verslag uitgebracht over dalend vertrouwen in samenleving en instanties, sociale spanningen, economische en maatschappelijke onzekerheid en persoonlijk waargenomen ongelijkheden en gebrek aan billijkheid.

Nu beleidsmakers doeltreffende middelen zoeken om de kwaliteit van het bestaan van Europeanen te verbeteren en de situatie van kansarme groepen van de samenleving aan te pakken, is solide bewijs over specifieke maatschappelijke groepen van cruciaal belang.

Het sociaal investeringspakket van de Europese Commissie, dat in 2013 werd gelanceerd, is de respons van het sociaal beleid van de EU op de crisis en steunt een billijker en meer inclusieve samenleving. Hierin worden de lidstaten ertoe aangezet om meer nadruk te leggen op sociale investeringen en beter gebruik te maken van hun maatschappelijke budgetten bij de aanpassing aan economische en demografische uitdagingen, met speciale aandacht voor actieve inclusiestrategieën. In de discussienota van de Commissie over de sociale dimensie van Europa, gepubliceerd in april 2017, worden ook de mogelijkheden uiteengezet tot het behouden van de huidige levensstandaarden en het bevorderen van een grotere eenheid binnen de Europese samenlevingen.

Read less

Recente updates

Watch the webinar - Being young in the COVID-19 pandemic

From 11:00 IST (12:00 CET) to 12:00 IST (13:00 CET) on 23 October 2020, Eurofound ran a webinar jointly with the...

Living, working and COVID-19

This report presents the findings of the Living, working and COVID-19 e-survey, carried out by Eurofound to capture the...

EU Open Data Explained - Webinar on Living, Working and COVID-19

A joint webinar with Eurofound and Publications Office of the European Union Date: 22 July Time: 14.00 – 14.45 (Irish...
Top

Het werk van Eurofound

Read more

Het werk van Eurofound

De Stichting heeft sinds 2003 gegevens verzameld via haar Europese enquête naar de kwaliteit van het bestaan (EQLS), die om de vier jaar wordt gehouden.

Belangrijkste bijdragen

De Stichting kijkt zowel naar objectieve als naar subjectieve aspecten van de kwaliteit van het bestaan. De derde EQLS van 2012 onderzocht de effecten van de crisis en trends in de tijd sinds 2003 en stelde nieuwe indicatoren voor maatschappelijke vooruitgang vast. Meer bepaald werd onderzocht hoe Europeanen de kwaliteit van hun samenleving ervaren. Daarbij werd gekeken naar het vertrouwen in mensen en instanties en waargenomen spanningen tussen maatschappelijke groepen, zoals rijk en arm, managers en werknemers, etnische en religieuze groepen. De Stichting biedt ook informatie over vraagstukken die verband houden met de balans tussen werk en privéleven voor werknemers en personen met een zorgtaak en de gevolgen van zorgtaken voor werkgelegenheid, werk en de kwaliteit van het bestaan.

Gebruikmakend van gegevens uit de EQLS en andere bronnen, heeft de Stichting de maatschappelijke situatie van specifieke groepen bestudeerd, vooral jongeren en vijftigplussers, en onderzoek verricht om innovatieve beleidsinitiatieven ter ondersteuning van hun bijdrage aan de samenleving te beoordelen. Verder heeft zij onderzoek verricht naar de verschillen in de kwaliteit van het bestaan tussen stedelijke en landelijke gebieden en gekeken naar zaken als sociale uitsluiting, levensomstandigheden en vertrouwen in de plaatselijke overheid. De Stichting heeft ook een verslag opgesteld over het vertrouwen in nationale en Europese politieke instanties en over de deelname aan het openbare leven tijdens de crisis.

Het huidige onderzoeksprogramma van de Stichting benut nieuwe gegevens uit de vierde EQLS en voegt individuele en maatschappelijke aspecten en subjectieve en objectieve aspecten van welzijn samen. De Stichting kan met deze informatie een overzicht presenteren van de belangrijkste veranderingen op het gebied van welzijn en levensomstandigheden sinds 2003, met speciale aandacht voor de verschillen in de kwaliteit van het bestaan tussen generaties. De analyse is met name gericht op plaatselijke factoren van de kwaliteit van het bestaan die nog niet uitgebreid zijn verkend in eerder onderzoek naar welzijn, zoals:

  • wijze van betrokkenheid van samenlevingen
  • organisatie van diensten en voorzieningen
  • kwaliteit van huisvesting
  • veiligheid van de plaatselijke omgeving.

Wat de kwaliteit van de samenleving betreft, zal de Stichting zich nader buigen over sociale samenhang en sociale spanningen. Zij zal ook kijken naar de ontwikkeling van het vertrouwen in nationale instanties en andere mensen, naar maatschappelijke en economische onzekerheid en participatie in de samenleving. De Stichting probeert het beleidsbelang van deze vraagstukken te bepalen en de informatiebehoeften van beleidsmakers vast te stellen.

 

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (160)
  • Gegevens
  • Ongoing work (3)

Gegevens

A selection of related data on this topic are linked below.

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

 

Other ongoing work

  • Exploring wealth and transmission of (dis-) advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society