Kim jesteśmy

Misja

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) jest trójstronną agencją Unii Europejskiej, której zadaniem jest dostarczanie wiedzy, aby wesprzeć proces opracowywania lepszej polityki społecznej oraz polityki związanej z zatrudnieniem i pracą. Eurofound ustanowiono w 1975 r. rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1365/75 w celu wspomagania planowania i opracowywania lepszych warunków życia i pracy w Europie.

Rola

Rolą Eurofound jest zapewnianie najważniejszym podmiotom działającym w dziedzinie polityki społecznej UE informacji, porad i wiedzy fachowej na temat warunków pracy i trwałości zatrudnienia, relacji branżowych, zmian na rynku pracy, jego jakości, życia oraz usług publicznych, w oparciu o porównywalne informacje.

Organizacja

Eurofound jest kierowany przez dyrektora wykonawczego odpowiadającego przed Zarządem (poprzednio Radą Zarządzającą). Dyrektorowi podlega zastępca dyrektora. Zarząd składa się z przedstawicieli rządów i partnerów społecznych (pracodawców i związków zawodowych) z państw członkowskich UE, przedstawicieli Komisji Europejskiej i jednego niezależnego eksperta powołanego przez Parlament Europejski. Wskazuje strategiczne kierunki działalności Eurofound.

Eurofound posiada również Biuro łącznikowe w Brukseli pełniące podwójną rolę – poprawy rozpoznawalności badań Fundacji i zwiększania ich wpływu na poziomie UE oraz monitorowanie postępów w dziedzinie podejmowania decyzji strategicznych.

Personel, w którego skład wchodzi około 100 osób, wywodzi się z wielu państw członkowskich i może pochwalić się szerokim zakresem doświadczenia zawodowego i gruntownym wykształceniem. Sporadycznie administracje krajowe oddelegowują kilku swoich ekspertów do Fundacji.

Biuro Fundacji znajduje się w siedemnastowiecznym budynku Loughlinstown House w Dublinie w Irlandii.

Odbiorcy docelowi

Celem Eurofound jest wspieranie działań w zakresie kształtowania polityki podejmowanych przez instytucje UE, rządy, pracodawców, związki zawodowe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego.