O nas

Misja

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) jest trójstronną agencją Unii Europejskiej, której zadaniem jest dostarczanie wiedzy, aby wesprzeć proces opracowywania lepszej polityki społecznej oraz polityki związanej z zatrudnieniem i pracą. Eurofound ustanowiono w 1975 r. rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1365/75 w celu wspomagania planowania i opracowywania lepszych warunków życia i pracy w Europie. W dniu 20 grudnia 2018 r. przyjęto nowe rozporządzenie ustanawiające, które weszło w życie w dniu 20 lutego 2019 r.

Funkcja

Eurofound zapewnia informacje, doradztwo i wiedzę fachową na temat warunków pracy i trwałej kariery zawodowej, stosunków pracy i dialogu społecznego, zatrudnienia i rynków pracy oraz warunków życia, jakości i życia. Celem Eurofoundu jest wspieranie instytucji, organów i agencji UE, państw członkowskich i partnerów społecznych w kształtowaniu i wdrażaniu polityki społecznej i polityki zatrudnienia, a także promowanie dialogu społecznego na podstawie informacji porównawczych, badań i analiz.

Organizacja

Eurofoundem kieruje dyrektor wykonawczy, podlegający zarządowi . Obecnie dyrektorem wykonawczym jest Ivailo Kalfin. Dyrektorowi podlega zastępca dyrektora, Maria Jepsen. Zarząd składa się z przedstawicieli rządów i partnerów społecznych (pracodawców i związków zawodowych) z państw członkowskich UE, przedstawicieli Komisji Europejskiej i jednego niezależnego eksperta powołanego przez Parlament Europejski. Wskazuje strategiczne kierunki działalności Eurofoundu.

Eurofound posiada również Biuro łącznikowe w Brukseli pełniące podwójną rolę – poprawy rozpoznawalności badań Eurofoundu i zwiększania ich wpływu na poziomie UE oraz monitorowanie postępów w dziedzinie podejmowania decyzji strategicznych.

Personel , w którego skład wchodzi około 100 osób , wywodzi się z wielu państw członkowskich i może pochwalić się szerokim zakresem doświadczenia zawodowego i gruntownym wykształceniem. Eksperci są czasami oddelegowywani przez administracje krajowe.

Biura Eurofoundu są skupione wokół siedemnastowiecznego budynku Loughlinstown House w Dublinie w Irlandii.

Grupa docelowa

Celem Eurofoundu jest wspieranie działań w zakresie kształtowania polityk podejmowanych przez instytucje UE, rządy, pracodawców, związki zawodowe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego.