Dostęp do dokumentów wewnętrznych

Obywatele mogą się ubiegać o dostęp do dokumentów Eurofound. Umożliwienie publicznego dostępu do swoich wewnętrznych dokumentów jest dla Eurofound ważnym elementem szerszej polityki informacyjnej mającej na celu jak najpełniejsze przedstawianie jej działalności.

Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji zostało rozszerzone na agencje UE we wrześniu 2003 r. W marcu 2004 r. Zarząd (zwany również Radą Administracyjną lub Zarządzającą) Eurofound przyjął przepisy wykonawcze (91KB PDF) dotyczące stosowania rozporządzenia.

Ogólnie rzecz biorąc, rozporządzenie stanowi, że obywatele mają prawo dostępu do wewnętrznych, nieopublikowanych dokumentów Eurofound zgodnie z zasadami, warunkami i ograniczeniami określonymi w rozporządzeniu.

W rozporządzeniu przewidziano, aby w celu łatwiejszego rozpoznawania istotnych dokumentów istniał rejestr dokumentów urzędowych wraz z, o ile to możliwe, bezpośrednimi do nich linkami.

Dokumenty Eurofound dostępne w internecie

Archiwum Eurofound jest dostępne dla naukowców w Archiwach Historycznych Unii Europejskiej w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji.

Wnioski o inne dokumenty Eurofound

Można ubiegać się o inne dokumenty. W poniższym przewodniku objaśniono, jak korzystać ze swojego prawa dostępu.

Wnioski o udostępnienie innych dokumentów należy kierować do Dyrektora Administracyjnego w formie pisemnej (pocztą, faksem lub e-mailem) i należy w nich wyraźnie stwierdzić, że wniosek jest składany zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001. Aby ułatwić wyszukanie dokumentów będących przedmiotem wniosku, należy przekazać o nich jak najdokładniejsze i najobszerniejsze informacje.

Adres pocztowy Eurofound:

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions / Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin, D18 KP65

Irlandia

E-maile z wnioskami o udostępnienie dokumentów należy kierować na adres publicaccess@eurofound.europa.eu. Wnioski można przesyłać faksem na numer +353 1 282 6456.

Należy pamiętać, że dokumenty mogą być opatrzone klauzulą poufności (confidential) lub ograniczonego dostępu (restricted), w przypadku gdy ich wydanie może być szkodliwe dla interesów osób fizycznych lub organów określonych w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001. Poniżej znajdują się wewnętrzne zasady Eurofound dotyczące klasyfikacji dokumentów.