Dostęp do dokumentów wewnętrznych Eurofound

Osoby prywatne mogą starać się o dostęp do dokumentów Eurofound. Eurofound uważa umożliwianie dostępu do swoich dokumentów wewnętrznych za istotny składnik swojej szeroko zakrojonej polityki informacyjnej polegającej na przedstawianiu możliwie najpełniejszego obrazu działań Eurofound.

Rozporządzenie WE nr 1049/2001 z maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów wewnętrznych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji zostało rozszerzone na agencje we wrześniu 2003 r. W marcu 2004 r. rada administracyjna (obecnie rada zarządzająca) Eurofound uchwaliła przepisy wykonawcze (pdf, 91kb), w celu wprowadzenia rozporządzenia w życie.

Mówiąc najogólniej rozporządzenie WE nr 1049/2001 stanowi, że osoby prywatne posiadają prawo dostępu do nieopublikowanych dokumentów wewnętrznych Eurofound, o ile nie jest to ograniczone przepisami, warunkami i innymi zastrzeżeniami określonymi w rozporządzeniu.

Aby pomoć osobom prywatnym zidentyfikować dokumenty, które mogą je zainteresować, rozporządzenie przewidziało ustanowienie rejestru dokumentów publicznych zawierającego bezpośrednie linki do odpowiednich dokumentów - na ile będzie to możliwe.

Inne dokumenty mogą być udostępnione na żądanie; przewodnik wyjaśni, jak skorzystać z prawa dostępu.

Archiwa historyczne Eurofound zostaną udostępnione badaczom po uzyskaniu uprzedniej zgody.

 

Zarejestruj się | Polityka | Rada zarządzająca | Sprawy finansowe | Ogólne