Zainteresowane strony i partnerzy

Misją Eurofound jest przekazywanie wiedzy, która pomaga kształtować lepszą politykę społeczną, zatrudnienia i rynku pracy. Chociaż rola i działalność Eurofound są zarządzane na szczeblu unijnym, Fundacja jest powiązana z państwami członkowskimi na wiele różnych sposobów.

Członkowie Zarządu Eurofound są nominowani przez rządy i organizacje partnerów społecznych z państw członkowskich, trzech członków reprezentuje Komisję Europejską, a jeden niezależny ekspert jest powoływany przez Parlament Europejski. Zarząd współpracuje z ośmioosobową Radą Wykonawczą , na którą składają się Przewodniczący, trzech Wiceprzewodniczących Zarządu, koordynatorzy trzech grup (rządów, pracodawców i pracowników) i jeden przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Grupami docelowymi o najwyższym priorytecie w kontekście produktów i usług Eurofound są instytucje UE, rządy i partnerzy społeczni. Istotnym elementem strategii komunikacji Fundacji jest koncentracja na zapewnieniu tym zainteresowanym stronom dowodów i usług, które wspierają je w realizowaniu ich ról. Taka współpraca może przybrać formę sprawozdań na zamówienie , które opierają się na istniejących danych Fundacji.

Instytucje i organy Unii

Dynamiczny związek Eurofound z instytucjami został wypracowany poprzez stosunki formalne (instytucjonalne) i nieformalne. Eurofound jest samodzielną agencją UE i jako taka jest elementem konstelacji organów UE. Jest również członkiem sieci agencji UE.

Agencja podpisała umowy o współpracę z pięcioma agencjami należącymi do tej sieci:

  • Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego ( CEDEFOP);
  • Europejskim Instytutem ds. Równości Kobiet i Mężczyzn ( EIGE);
  • Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy ( EU-OSHA);
  • Europejską Fundacją Kształcenia (ETF);
  • Agencja Praw Podstawowych UE (FRA).

Umowy te są realizowane poprzez roczne plany działań i stanowią podstawę wymiany źródeł danych i wspólnych inicjatyw w obszarze badań, wydarzeń i systemów operacyjnych.

Komisja Europejska bierze udział w zarządzaniu Eurofound będąc członkiem Zarządu Eurofound, gdzie pełni ważną rolę w przyjmowaniu programów prac. Parlament Europejski powołuje do Zarządu niezależnego eksperta bez prawa głosu.

Eurofound pracuje z Radą UE głównie poprzez programy jej prezydencji, zapewniając wiedzę fachową, prelegentów lub inne wsparcie podczas wydarzeń organizowanych przez prezydencję. Fundacja organizuje również wspólne wydarzenia z Parlamentem Europejskim i Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

Eurofound prowadzi biuro w Brukseli, aby móc utrzymywać bliski kontakt z instytucjami UE. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy skontaktować się z Biurem łącznikowym w Brukseli .

Rządy

Każde państwo członkowskie posiada przedstawiciela rządu w Zarządzie, którym z reguły jest urzędnik ministerstwa właściwego do spraw zatrudnienia lub spraw społecznych.

Ponieważ Zarząd przyjmuje programy prac Eurofound i przedstawia wnioski dotyczące jego budżetu, rządy państw członkowskich mają istotny wpływ na funkcjonowanie Fundacji. Rządy państw członkowskich wspólnie (jako członkowie Rady UE) stworzyły Fundację i w dalszym ciągu finansują ją z ogólnego budżetu UE.

Partnerzy społeczni

Eurofound posiada mandat, aby zapewnić wsparcie Komisji oraz innym instytucjom, organom, agencjom Unii, państwom członkowskim i partnerom społecznym w celu utworzenia i wdrożenia polityki dotyczącej poprawy warunków życia i pracy, opracowania polityki zatrudnienia i promowania dialogu między partnerami społecznymi. W tym celu Eurofund będzie wzmacniać oraz szerzyć wiedzę, dostarczać dowody i usługi na potrzeby tworzenia polityki, w tym wniosków opartych na badaniach, a także będzie ułatwiać wymianę wiedzy między podmiotami Unii a podmiotami krajowymi.

Każda ze stron partnerstwa społecznego w każdym państwie członkowskim posiada w Zarządzie swojego przedstawiciela, co odzwierciedla różnorodność systemów i kultur stosunków branżowych na terenie UE. Przedstawiciele organizacji europejskich na rzecz parterów społecznych koordynują pracę Grup i biorą udział w posiedzeniach Zarządu.

Pozostałe

Eurofound współpracuje z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ( OECD). Współpraca ta może przybrać formę wkładu w sprawozdawczość lub organizację wspólnych wydarzeń.

Eurofund współpracuje również ze społeczeństwem obywatelskim w jego rozmaitych formach (takich jak trójstronne organy, społeczeństwo obywatelskie reprezentowane w organizacjach pozarządowych i przedstawiciele środowiska akademickiego). Istotnym użytkownikiem wiedzy Fundacji jest środowisko akademickie i naukowe. Często wybiera się również badaczy i innych naukowców (w drodze otwartego przetargu), aby przeprowadzić badania dla Fundacji.