Financial situation and security during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including living standards and ability to make ends meet, need to economise, household arrears, financial situation and deprivation, and the level of support received in difficult circumstances. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Główne ustalenia

  • W całej Europie nastąpiła ogólna poprawa sytuacji jej mieszkańców po zluzowaniu ograniczeń w przemieszczaniu się: w porównaniu z kwietniem w lipcu wzrosła liczba przepracowanych godzin i obniżył się poziom niepewności zatrudnienia. Ujawniły się jednak duże nierówności między poszczególnymi grupami w różnych regionach UE.
  • Mimo że w wielu krajach szybko wprowadzono środki pomocy na rzecz osób, które straciły pracę, znacznie ponad połowa bezrobotnych respondentów nie otrzymała żadnego urzędowego wsparcia od początku pandemii COVID-19, a wiele osób musiało korzystać w dużym stopniu z pomocy nieformalnej. Wśród bezrobotnych respondentów było najwięcej osób zgłaszających trudności z utrzymaniem się, a ich liczba była w lipcu dwukrotnie wyższa niż w przypadku gospodarstw domowych mających pracę.
  • Środki wsparcia finansowego wprowadzone w czasie pandemii okazały się skuteczne i zmniejszyły trudności finansowe w przypadku jednej piątej respondentów, którzy otrzymali jakąś formę wsparcia. Osoby samozatrudnione najbardziej skorzystały ze środków wsparcia dochodów i wsparcia działalności gospodarczej i znacznie pozytywniej oceniają swoją sytuację finansową w lipcu w porównaniu z sytuacją w kwietniu.
  • Wyniki badania ankietowego pokazują, jak w czasie pandemii sytuacja bezrobotnych jeszcze bardziej się pogorszyła. Ich perspektywy finansowe są nadal szczególnie niepewne – bardzo potrzebne są odpowiednie środki ochrony socjalnej, jako że coraz więcej osób poszukujących pracy ma problemy z opłaceniem rachunków.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r. należy zauważyć, że dane opublikowane na stronie internetowej Eurofound mogą nadal obejmować 28 państw członkowskich UE, ponieważ Zjednoczone Królestwo brało udział we wcześniejszych badaniach. Będzie to stopniowo ulegać zmianie w celu odzwierciedlenia obecnego składu 27 państw członkowskich UE.