Quality of public services during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including fairness of support measures, the experience of online schooling and education, online healthcare and unmet healthcare needs, and access to online public services. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Główne ustalenia

  • Najwyższy poziom deklarowanego zaufania instytucjonalnego dotyczy systemów opieki zdrowotnej, w porównaniu z innymi sektorami, takimi jak media, rządy krajowe i UE. Jednocześnie to pracownicy służby zdrowia częściej deklarują wyczerpanie emocjonalne, co jest potwierdzeniem, że w czasie pandemii są oni bardzo narażeni na trudne i emocjonalnie wymagające sytuacje.
  • Wyniki badania ankietowego pokazują, jak pandemia grozi dalszym pogłębieniem nierówności między grupami społeczno-gospodarczymi oraz między krajami. Te zwiększające się dysproporcje mogą się również odcisnąć na stabilności UE i wskazują na konieczność pełnego wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych oraz jasnego informowania Europejczyków o odnośnych środkach.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r. należy zauważyć, że dane opublikowane na stronie internetowej Eurofound mogą nadal obejmować 28 państw członkowskich UE, ponieważ Zjednoczone Królestwo brało udział we wcześniejszych badaniach. Będzie to stopniowo ulegać zmianie w celu odzwierciedlenia obecnego składu 27 państw członkowskich UE.