Working during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including employment status, working hours, work–life balance, level of teleworking, job security, job quality and experiences of working from home. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Główne ustalenia

  • Poziom niepewności zatrudnienia spadł z 15% w kwietniu do 10% w lipcu, jednak wśród respondentów zatrudnionych na podstawie umów na czas określony i umów krótkoterminowych utrzymują się powszechne obawy – ponad 40% mężczyzn w wieku 34–49 lat zatrudnionych tymczasowo obawia się utraty pracy w najbliższych trzech miesiącach. Pomimo ogólnego wzrostu liczby przepracowanych godzin jedna trzecia respondentów nadal deklaruje, że pracuje mniej niż przed pandemią.
  • Ponad trzy czwarte pracowników z UE w lipcu chciało kontynuować telepracę przynajmniej od czasu do czasu, nawet po zniesieniu ograniczeń związanych z COVID-19 . Większość pracowników z UE deklaruje pozytywne doświadczenia z telepracą podczas pandemii, ale bardzo niewielu chce pracować zdalnie cały czas, natomiast preferowanym wariantem jest połączenie telepracy i obecności w miejscu pracy.
  • Częstsze stosowanie telepracy w czasie pandemii pokazało, że zacierają się granice między życiem zawodowym a prywatnym. Istotnym zadaniem rządów i partnerów społecznych będzie wprowadzenie inicjatyw na rzecz „prawa do bycia offline”, aby duże grupy pracowników nie były narażone na wyczerpanie fizyczne i emocjonalne.
  • Jeśli telepraca ma zostać utrzymana w całej UE, partnerzy społeczni muszą dążyć do włączenia w ramach prawnych lub umowach przepisów pracowniczych dotyczących dobrowolnego charakteru telepracy lub adekwatności konkretnych zadań do telepracy. Zasadnicze znaczenie będą też mieć wyjaśnienia, jak pracodawcy mogą uczestniczyć w kosztach telepracy, a także gwarancje równości wynagrodzeń i dostępu do szkoleń dla osób pracujących zdalnie.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r. należy zauważyć, że dane opublikowane na stronie internetowej Eurofound mogą nadal obejmować 28 państw członkowskich UE, ponieważ Zjednoczone Królestwo brało udział we wcześniejszych badaniach. Będzie to stopniowo ulegać zmianie w celu odzwierciedlenia obecnego składu 27 państw członkowskich UE.