Close ×

Best viewed on Desktop

Europejskie badanie jakości życia

Europejskie badanie jakości życia 2016 r.

Przeprowadzane przez Eurofound europejskie badanie jakości życia zapewnia unikalną możliwość uzyskania wglądu w kwestie dotyczące jakości życia współczesnych Europejczyków.

Wybierz kraj, płeć i wiek, aby dopasować swoje doświadczenie

Ogólne wyniki czwartego europejskiego badania jakości życia Eurofound przeprowadzonego w 2016 r. wskazują na zasadnicze postępy w trzech kluczowych obszarach objętych przeglądem: jakości życia, jakości społeczeństwa i jakości usług publicznych – choć postępów tych nie odnotowano we wszystkich państwach ani w odniesieniu do wszystkich grup społecznych.

Jakość życia

Zagadnienie to dotyczy problematyki takiej jak subiektywnie odczuwane samopoczucie, stan zdrowia oraz kwestie związane z indywidualnie rozumianą jakością życia, np. warunki życia, warunki mieszkalne i deprywacja materialna, ale również równowaga między życiem zawodowym a prywatnym i obowiązki w zakresie opieki.

Jakość życia

Ogólne postępy w dziedzinie jakości życia i przywrócenie niektórych parametrów do poziomu sprzed kryzysu

Główne ustalenia:

 • Wzrost poziomów optymizmu
 • Wzrost zadowolenia z poziomu życia
 • Utrzymywanie się poziomów zadowolenia z życia i szczęśliwości na stałym poziomie
 • Konwergencja zadowolenia z poziomu życia w poszczególnych państwach członkowskich
 • Zmniejszenie skali niedostatku materialnego (większa liczba osób jest w stanie pokryć koszty swojego utrzymania), choć ponad 50% populacji w 11 państwach nadal zgłasza trudności w samodzielnym utrzymaniu się
 • Ogólna poprawa subiektywnie ocenianego stanu zdrowia
 • Pogorszenie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym w niektórych kwestiach
 • Poważne obawy związane z niewystarczającym poziomem dochodu w podeszłym wieku w dwóch trzecich państw
 • Średnia ocena w skali 1–10, 2011 r.
 • Średnia ocena w skali 1–10, 2016 r.
 • Z optymizmem myślę o mojej przyszłości (%) - 2016
 • Z optymizmem myślę o przyszłości moich dzieci/wnuków (%) - 2016
 • Co najmniej kilka razy w miesiącu (%) - 2007
 • Co najmniej kilka razy w miesiącu (%) - 2016

Optymizm

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym i obowiązki w zakresie opieki

Jakość społeczeństwa

Zagadnienie to zawiera informacje na temat braku bezpieczeństwa socjalnego, doświadczania napięć społecznych, wykluczenia społecznego, zaufania do ludzi i instytucji, uczestnictwa i zaangażowania w życie społeczności

Jakość społeczeństwa

Ogólna poprawa jakości wskaźników społecznych

Główne ustalenia:

 • Wzrost poziomu zaufania do instytucji krajowych
 • Tendencja wzrostowa w kwestii zaangażowania w działania podejmowane przez organizacje społeczne i członkostwa w tych organizacjach
 • Wzrost poziomu zaufania w grupie osób w wieku od 18 do 24 lat
 • Spadek liczby osób postrzegających się jako osoby wykluczone społecznie
 • Zmniejszenie napięć między osobami ubogimi/zamożnymi, kierownictwem/pracownikami, osobami starszymi/młodymi i mężczyznami/kobietami
 • Nieznaczny wzrost subiektywnie postrzeganych napięć między grupami religijnymi i etnicznymi oraz – w mniejszym stopniu – napięć z tytułu orientacji seksualnej
 • Dostrzegane 'duże' napięcie (%) - 2007
 • Dostrzegane 'duże' napięcie (%) - 2011
 • Dostrzegane 'duże' napięcie (%) - 2016

Wykluczenie społeczne

Jakość usług publicznych

Zagadnienie to dotyczy opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej, opieki nad dziećmi i edukacji szkolnej, a także usług sąsiedzkich. Wszystkie usługi, których dotyczyły pytania, były rozumiane jako usługi publiczne, niezależnie od tego, czy były one świadczone przez podmioty z sektora publicznego, prywatnego czy sektora organizacji nienastawionych na zysk.

Jakość usług publicznych

Ogólna poprawa postrzeganej jakości usług publicznych

Główne ustalenia:

 • Wzrost poziomów zadowolenia z jakości szeregu kluczowych usług publicznych, takich jak usługi opieki zdrowotnej i transportu publicznego
 • Poprawa jakości usług opieki nad dziećmi w kilku krajach, w których wcześniej odnotowywano niezadowalające wyniki w tym obszarze
 • Pojawienie się nowego problemu związanego z dostępem do zakładów recyklingu w szeregu państw
 • Utrzymujący się problem dostępu do usług bankowości na obszarach wiejskich w niektórych państwach
 • Jakość usług publicznych nadal istotnie różni się w poszczególnych państwach członkowskich

Jakość usług publicznych

 • Średnia ocena w skali 1–10, 2011 r.
 • Średnia ocena w skali 1–10, 2016 r.

Europejskie badanie jakości życia z 2016 r. – sprawozdanie ogólne
Pobierz sprawozdanie

Sign up to receive notification of updates on future research. (in English only)

O europejskim badaniu jakości życia: Badanie przeprowadzono po raz pierwszy w 2003 r. i od tego momentu przeprowadzano je regularnie w czteroletnich odstępach. Przeprowadzona w 2016 r. czwarta edycja badania objęła 33 państwa: 28 państw członkowskich UE oraz pięć krajów kandydujących, tj. Albanię, byłą jugosłowiańską republikę Macedonii, Czarnogórę, Serbię i Turcję.

 1. 2003 r.

  pierwsze europejskie badanie jakości życia

 2. 2007 r.

  drugie europejskie badanie jakości życia

 3. 2011 r.

  trzecie europejskie badanie jakości życia

 4. 2016 r.

  prace w terenie i gromadzenie danych na potrzeby czwartego europejskiego badania jakości życia

 5. 2017

  7 Grudnia

  Publikacja wyników europejskiego badania jakości życia z 2016 r. w formie cyfrowej

 6. 2018

  23 styczeń

  publikacja sprawozdania ogólnego dotyczącego europejskiego badania jakości życia za 2016 r.

 7. 2018 r.

  8 marzec

  marzec 2018 r.: debata poświęcona europejskiemu badaniu jakości życia w Brukseli

 8. 2018 r.

  wrzesień

  wtórne analizy dotyczące następujących zagadnień:

  zaufanie do instytucji w XXI w., spójność społeczna i dobrostan w Europie, jakość usług publicznych, różnice międzypokoleniowe w poziomie jakości życia