FAQ

Witryna Eurofound umożliwia użytkownikom dostęp do informacji według tematu, sektora, języka lub kraju w oparciu o odpowiednie dane i analizy pochodzące ze wszystkich europejskich badań i obserwatoriów Eurofound oraz z prowadzonych równolegle, wnikliwych prac badawczych. Witrynę zoptymalizowano, by móc korzystać z niej nie tylko na komputerach, ale także na tabletach i smartfonach.

Czym zajmuje się Eurofound?

Eurofound jest trójstronną agencją Unii Europejskiej prowadzącą porównawcze, niezależne prace badawcze dotyczące aspektów praktycznych i czynników sprzyjających pozytywnym zmianom w różnych obszarach polityki społecznej, zatrudnienia i pracy.

Informacje na temat prac badawczych i działalności komunikacyjnej Eurofound, bieżących programów prac, raportów rocznych, najnowszych ogólnoeuropejskich ankiet i innych narzędzi monitorowania opublikowano w sekcji „Co robimy”.

Eurofound nie świadczy usług doradczych obywatelom i nie jest w stanie udzielać wskazówek dotyczących warunków życia i praw osób mieszkających i pracujących w Unii Europejskiej. Jednakże przydatne informacje można znaleźć w portalu internetowym Unii Europejskiej, w części poświęconej Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Prowadzenie prac badawczych i informowanie o ich wynikach stanowi podstawę działalności Eurofound. Eurfound realizuje projekty badawczo-rozwojowe, a także przekazuje dane i analizy, które stanowią źródło informacji i wspierają procesy kształtowania polityk unijnych związanych z warunkami życia i pracy. Eurofound współpracuje z siecią ekspertów, którzy w jej imieniu prowadzą badania w całej Europie, m.in. dokonując oceny obecnej sytuacji krajowej, opracowując studia przypadku (studia przypadku EMCC, studia przypadku EurWORK) i sprawozdania krajowe, a także przeprowadzając badania ankietowe.

Na bazę badawczą Eurofound składa się kilka narzędzi monitorowania:

Jak zorganizowany jest Eurofound?

Informacje na temat składu Zarządu Eurofound i międzynarodowego personelu, a także zainteresowanych stron i partnerów znajdują się w sekcji „Kim jesteśmy”.

Poza siedzibą główną w Dublinie, Eurofound prowadzi biuro łącznikowe w Brukseli pełniące podwójną rolę: działa ono na rzecz zwiększania widoczności prac badawczych Eurofound i ich wpływu na poziomie UE, a zarazem monitoruje zmiany w obszarze kształtowania polityki.

Jakie jest podejście Eurofound do prowadzonej działalności?

Co cztery lata Eurofound dokonuje przeglądu swojej strategii i ustala kierunek przyszłych działań, a po szeroko zakrojonych konsultacjach przygotowuje wieloletni program pracy. Program powstaje w oparciu o wyniki dyskusji prowadzonych w grupach tworzących Zarząd Eurofound oraz konsultacji z instytucjami UE.

Bieżący dokument programowy wskazuje działania zaplanowane przez Eurofound na okres 2017-2020. Określa politykę i kontekst instytucjonalny programu, opisuje wieloletni program na okres czterech lat i definiuje program prac na bieżący rok.

W okresie programowania 2017-2020 działalność Eurofound koncentruje się na sześciu głównych obszarów tematycznych:

Pełny wykaz obszarów badań można znaleźć w dziale „Tematy” na stronie internetowej. Na stronach poświęconych poszczególnym tematom omówiono debaty dotyczącą kierunków polityki, wkład Eurofound, bieżące prace, ważne materiały, a także stosowne publikacje, artykuły, wiadomości i wydarzenia.

Czy Eurofound prowadzi prace badawcze na zlecenie?

Eurofound prowadzi badania jedynie na podstawie programów prac przyjętych przez Zarząd. Oferuje jednak (w ograniczonym zakresie) usługi informacyjne w oparciu o dane, jakimi dysponuje i w odpowiedzi na doraźne zapytania o przekazanie informacji składane przez organizacje reprezentujące najważniejsze zainteresowane strony.

Czy Eurofound publikuje swoje zbiory danych?

Eurofound umożliwia korzystanie ze specjalistycznych baz danych oraz Eksploratora danych na potrzeby wyszukiwania i wizualizacji informacji pochodzących z badań sondażowych. Kwestionariusze ankiet i zestawy danych są również dostępne do pobrania.

Czy Eurofound publikuje informacje dotyczące poszczególnych krajów?

Eurofound realizuje program działań na poziomie krajowym w ramach mapowania i analizy tendencji społeczno-ekonomicznych oraz innych powiązanych z nimi tendencji w państwach członkowskich.

Oprócz profili krajów zawierających informacje o warunkach życia i pracy, Eurofound oferuje również dodatkowe zasoby dotyczące poszczególnych krajów: streszczenia sprawozdań we wszystkich językach urzędowych UE, analizy porównawcze dotyczące krajów i sektorów, informacje na temat działalności partnerów społecznych na poziomie krajowym, arkusze informacyjne dotyczące poszczególnych krajów, studia przypadków i bazy danych.

Kto finansuje działalność Eurofound?

Eurofound korzysta z finansowania w ramach ogólnego budżetu Komisji Europejskiej. Środki przydzielane są w ramach oficjalnej procedury budżetowej, w której uczestniczy Komisja Europejska, Rada Ministrów i Parlament Europejski. Program prac Eurofound zawiera szczegółowe informacje dotyczące rocznego budżetu.

Czy Eurofound oferuje wsparcie finansowe dla konkretnych projektów?

Mandat Eurofound przewiduje działalność w określonych obszarach polityki społecznej UE, a konkretnie udział w planowaniu i projektowaniu lepszych warunków życia i pracy w Europie. Nie obejmuje on udzielania wsparcia finansowego. Więcej informacji na temat innych możliwych źródeł finansowania można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej, w sekcji dotyczącej możliwości finansowania i zamówień publicznych.

Czy praca Eurofound jest poddawana ocenie?

Jako agencja Unii Eurofund jest zobligowany do „regularnego przeprowadzania ocen ex ante i ex post programów i działalności obejmujących znaczne wydatki”, zgodnie z art. 28 ust. 1 rozporządzenia ustanawiającego oraz art. 29 ust. 5 skonsolidowanego rozporządzenia finansowego. Wszystkie sprawozdania z oceny są publikowane na stronie internetowej.

Eurofound publikuje informacje na temat systemów zarządzania i kontroli zewnętrznej oraz oceny ich skuteczności w swoim Skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu z działalności urzędnika zatwierdzającego .

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?

Można zarejestrować się online, aby otrzymywać comiesięczny biuletyn Eurofound, zawierający bieżące informacje na temat wszystkich działań prowadzonych przez Eurofound, lub śledzić jej działalność za pośrednictwem mediów społecznościowych:Twitter,Facebook,LinkedIn, YouTube.

W sekcji „Publikacje” na stronie internetowej przedstawiono wyniki prac badawczych prowadzonych przez Eurofound, w tym rocznik Życie i praca w Europie.

Zobacz także kalendarz online Eurofound z informacjami na temat najnowszych i planowanych publikacji.

Obywatele mogą, po spełnieniu pewnych warunków, ubiegać się o dostęp do dokumentów wewnętrznych. Eurofound utworzyła również rejestr dokumentów wewnętrznych, które można pobrać. Świadczy także różnorodne usługi informacyjne.

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat ofert pracy?

W sekcji „Oferty pracy” na stronie internetowej publikujemy informacje o otwartych naborach i bieżące ogłoszenia o wolnych stanowiskach, a także ważne informacje na temat pracy w Eurofound, w tym o trybie zgłaszania kandydatur. Eurofound może rozpatrywać zgłoszenia kandydatów jedynie w ramach otwartej procedury naboru i nie przyjmuje podań o pracę ani CV, których nie przesyłano w ramach procedury naboru.

Wolne miejsca pracy pojawiają się bardzo rzadko, ponieważ Eurofound jest niewielką organizacją zatrudniającą około 100 pracowników. W przypadku naboru na stanowiska stałe publikujemy ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Dzienniki Urzędowe są dostępne we wszystkich biurach informacyjnych UE, państwowych urzędach publikacji lub bezpośrednio w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej. Można także subskrybować oficjalne czasopismo Open Competitions, w którym publikowane są ogłoszenia o naborach na stanowiska. Aby móc podjąć pracę w Eurofound, trzeba być obywatelem jednego z państw członkowskich UE.

Czy Eurofound organizuje staże?

Eurofound ma program staży, a zgłoszenia od zainteresowanych osób przyjmuje zwykle w okresie od grudnia do stycznia. Zapraszamy do zapoznania się z sekcją „Oferty pracy” na stronie internetowej, gdzie można uzyskać informacje na temat staży i doświadczeń dotychczasowych stażystów Eurofound.

Jeśli interesują cię staże, śledź Eurofound w mediach społecznościowych, aby otrzymywać aktualne informacje na temat przyjmowania zgłoszeń.

Czy można odwiedzić siedzibę Eurofound?

Siedziba Eurofound jest otwarta dla odwiedzających. Oferujemy programy dostosowane do indywidualnych potrzeb informacyjnych konkretnych grup lub osób. Wizyty organizowane są po uprzednim umówieniu się.

Jak dojechać do siedziby Eurofound?

Eurofound znajduje się w południowej części Dublina, około 16 km od centrum miasta. Adres: Loughlinstown House, Wyattville Road, Dublin 18.

Czy można wynająć pomieszczenia Eurofound?

Można wynająć ośrodek konferencyjny Raymond-Pierre Bodin Conference Centre. Salę główną mieszczącą 120 osób wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt i dziewięć kabin dla tłumaczy symultanicznych, które spełniają normy ISO. Dostępne są również mniejsze sale konferencyjne, z których większość znajduje się w zabytkowym budynku Loughlinstown House.

Aby zarezerwować ośrodek konferencyjny lub sprawdzić dostępność, prosimy o kontakt pod adresem ConferenceCentre@eurofound.europa.eu lub telefonicznie pod numerem +353 1 204 3100.