Wielojęzyczność

Polityka językowa Eurofound jest realizowana w kontekście bieżącego programu prac Fundacji i przyświeca jej własna strategia komunikacyjna.

Stosowane przez Eurofound podejście wielojęzyczne opiera się na trzech zasadach tej strategii.

  • Podstawowym celem Eurofound jest zapewnienie, aby decydenci na poziomie unijnym dysponowali najwyższej jakości i najbardziej aktualnymi oraz istotnymi z punktu widzenia polityki informacjami, jakich potrzebują, by poprawić warunki życia i pracy w Europie.
  • Eurofound będzie się kontaktował ze szczeblem krajowym w przypadkach, które dotyczą wpływu lub wdrożenia polityki UE na poziomie krajowym lub gdy Eurofound może wyraźnie dostarczyć przydatne informacje porównawcze w odniesieniu do kwestii istotnych na poziomie europejskim.
  • Eurofound docenia rolę wielojęzyczności w komunikowaniu się w całej UE i uznaje znaczenie możliwości uzyskania przez Europejczyków dostępu do informacji w ich własnym języku.

W związku z tym niektóre dokumenty Eurofound oraz informacje na stronach internetowych są tłumaczone na wiele języków, aby ułatwić dostęp do nich wszystkim użytkownikom z państw członkowskich.

Strona internetowa Eurofound jest wielojęzyczna w zakresie określonym poniżej.

  • Nawigacja wielojęzyczna jest dostępna za pośrednictwem strony internetowej.
  • Szereg najważniejszych stron docelowych tłumaczy się na wszystkie języki. Pojęcie „wszystkie języki” odnosi się do 24 języków urzędowych UE, z wyłączeniem języka irlandzkiego i maltańskiego. Tłumaczenia na te ostatnie języki mają miejsce dość rzadko ze względu na bardzo niewielkie zapotrzebowanie na nie. To samo dotyczy wybranych, najistotniejszych stron, takich jak treść strony „O Eurofound” oraz strony dotyczące badań Eurofound. We wszystkich językach dostępne jest także narzędzie wizualizacji danych przedstawiające dane z badań.
  • Przetłumaczone publikacje są dostępne w internecie.

Program tłumaczeń publikacji obejmuje wskazane poniżej teksty.

  • Streszczenia publikacji tłumaczy się na wszystkie języki.
  • Rocznik „Życie i praca w Europie” („Living and working in Europe”) oraz niektóre inne kluczowe publikacje tłumaczone są na język francuski, niemiecki i maksymalnie trzy inne języki wedle potrzeb.
  • Materiały instytucji oraz materiały promocyjne są tłumaczone zgodnie z zapotrzebowaniem.
  • Wnioski ad hoc i na żądanie dotyczące tłumaczenia określonych publikacji są rozpatrywane indywidualnie.

Tłumaczenia ustne podczas imprez organizowanych przez Eurofound będą w miarę możliwości zapewniane w odniesieniu do potrzebnego(-ych) języka(-ów).

Eurofound będzie w dalszym ciągu stosować pragmatyczne i oszczędne podejście, jeżeli chodzi o realizowanie swojej polityki językowej. Zamiarem Fundacji jest zapewnienie wielojęzycznego serwisu, aby usprawnić dostęp użytkowników z wszystkich państw członkowskich do odpowiednich informacji przy jednoczesnym reagowaniu w stosownych przypadkach na zapotrzebowanie. Polityka językowa i jej wdrażanie podlegają przeglądowi w świetle programu pracy, priorytetów komunikacyjnych oraz dostępnych zasobów Eurofound.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz