Obserwatoria

Eurofound posiada trzy obserwatoria tematyczne. Służą one jako portale do ciągłego gromadzenia i publikowania danych i informacji. Dotychczasowe obserwatoria EurWORK i EMCC oraz niedawno ustanowione obserwatorium EurLIFE zapewniają dostęp do czterech głównych obszarów tematycznych w okresie programowania 2017–2020.

Europejskie Obserwatorium Życia Zawodowego – EurWORK

 

Europejskie Centrum Monitorowania Zmian – EMCC

  • Zmiany na rynku pracy
  • Sprawnie funkcjonujące i sprzyjające integracji rynki pracy
  • Monitorowanie zmian strukturalnych i zarządzanie restrukturyzacją
  • Innowacje i tworzenie miejsc pracy w firmach

 

Europejskie Obserwatorium Jakości Życia – EurLIFE

 

Europejskie Obserwatorium Życia Zawodowego (EurWORK)

EurWORK przeprowadza badania i zapewnia porównywalne informacje na temat najważniejszych zmian w zakresie warunków pracy i trwałości zatrudnienia oraz stosunków pracy, które dotyczą wszystkim państw członkowskich i szczebla unijnego. Działania obserwatorium w obszarze stosunków pracy obejmują gromadzenie informacji na tematy związane z dialogiem społecznym oraz śledzenie zmian w życiu zawodowym w poszczególnych państwach członkowskich. Celem EurWORK jest wkład w rozwój procesu kształtowania polityki w oparciu o dowody oraz praktyk, które poprawiają jakość życia zawodowego.

Europejskie Centrum Monitorowania Zmian (EMCC)

EMCC śledzi zmiany gospodarcze i społeczne, które kierują zmianami na europejskich rynkach pracy. Publikuje badania zawierające analizę sposobów, w jakie można zapewnić właściwe funkcjonowanie rynków pracy sprzyjających włączeniu społecznemu, monitorować zmiany strukturalne, zarządzać restrukturyzacją oraz ułatwiać wprowadzanie innowacji i tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach.

Europejski Monitor Restrukturyzacji EMCC zapewnia aktualne analizy w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw wraz ze szczegółowymi informacjami na temat odnośnych przepisów i inicjatyw wsparcia.Jego ustalenia są przedstawiane w przeszukiwalnych bazach danych i sprawozdaniach rocznych.

W Europejskim Monitorze Zatrudnienia opisuje się zmiany w zatrudnieniu na poziomie państw członkowskich i UE, wskazując obszary, w których zatrudnienie rośnie lub zmniejsza się, oraz skutki tych zmian dla jakości zatrudnienia.

Europejskie Obserwatorium Jakości Życia (EurLIFE)

EurLIFE zapewnia dostęp do wyników analiz danych badawczych oraz badań ilościowych w obszarze jakości życia i usług publicznych. W badaniach analizuje się wpływ jakości społeczeństwa na dobrostan. Bada się również dostęp do usług publicznych i ich jakość.

Gromadzenie danych

Sieć europejskich korespondentów Eurofound uczestniczy w pracach wszystkich trzech obserwatoriów. Ten zespół ekspertów, obejmujący wszystkie 28 państw członkowskich (oraz Norwegię), ocenia obecną sytuację w poszczególnych krajach, opracowuje studia przypadku i sprawozdania, analizuje ustalenia i wnosi wkład w ogólnoeuropejską analizę porównawczą, której dokonuje Fundacja, w odniesieniu do UE-28 i państw spoza Unii.