O EMCC

Europejskie Centrum Monitorowania Zmian (EMCC) jest zasobem informacji, którego celem jest promowanie rozumienia zmian w świecie pracy, zatrudnienia, tworzenia miejsc pracy i restrukturyzacji. Zostało powołane w 2001 r. w ramach Eurofound, przy pełnym wsparciu Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i partnerów społecznych.

Rola

Zadaniem EMCC jest unaocznienie zmian gospodarczych i społecznych, które kierują zmianami na europejskich rynkach pracy. Podkreśla on rolę zmian w technologii, modeli produkcji i regulacji w kontekście postępów w światowej gospodarce. W bardziej szczegółowym ujęciu EMCC:

Główne obszary działań

Działania EMCC w ramach strategicznego obszaru tematycznego Eurofound, który dotyczy zmian na rynku pracy, obejmą trzy główne podtematy w okresie programowania 2017–2020:

Odbiorcy docelowi

EMCC ma na celu służyć głównym zainteresowanym stronom Fundacji, w tym europejskim partnerom społecznym, instytucjom UE i rządom państw członkowskich oraz decydentom i specjalistom w dziedzinie zatrudnienia i restrukturyzacji.