O EurWORK

Ustanowione w 2014 r. Europejskie Obserwatorium Życia Zawodowego (EurWORK) łączy Europejskie Obserwatorium Stosunków Przemysłowych (EIRO) i Europejskie Obserwatorium Warunków Pracy (EWCO), które od wielu lat działają w ramach Fundacji.

Rola

Działania EurWORK obejmują wszystkie zasoby Fundacji dotyczące warunków pracy i trwałej pracy oraz stosunków pracy. Obserwatorium działa przy wsparciu sieci europejskich korespondentów ze wszystkich państw członkowskich UE i Norwegii, która regularnie opracowuje sprawozdania dotyczące zmian w życiu zawodowym w poszczególnych krajach. Kolejnym źródłem informacji są dwa badania na temat zagadnień dotyczących życia zawodowego, które regularnie przeprowadza Fundacja: europejskie badanie warunków pracy (EWCS) oraz europejskie badanie przedsiębiorstw (ECS).

Główne obszary działań

Działalność EurWORK obejmuje dwa strategiczne obszary tematyczne w okresie programowania Eurofound 2017–2020, które są następujące:

Działalność EurWORK w obszarze stosunków pracy obejmuje dwa podtematy:

W sprawozdaniach ze zmian w życiu zawodowym EurWORK przedstawia regularne aktualizacje informacji z następujących dziedzin:

  • podmioty i instytucje;
  • zbiorowe stosunki pracy;
  • indywidualne stosunki pracy;
  • zarobki;
  • równowaga między życiem zawodowym a prywatnym;
  • zdrowie i dobre samopoczucie w pracy:;
  • umiejętności, uczenie się i zatrudnialność;
  • organizacja pracy;
  • zmiany na poziomie unijnym.

Produkty

Sprawozdania ze zmian w życiu zawodowym

Sieć europejskich korespondentów Fundacji zapewnia kwartalne aktualizacje ostatnich zmian w życiu zawodowym w poszczególnych państwach. Sprawozdania są uzupełniane aktualizacjami tematycznymi odnoszącymi się do obszarów wyszczególnionych powyżej oraz innymi artykułami dotyczącymi poszczególnych państw. W rocznym przeglądzie dotyczącym życia zawodowego podkreślono najważniejsze zmiany na szczeblu krajowym i unijnym. Korespondenci zapewniają porównywalne informacje ze wszystkich państw członkowskich i Norwegii, które stanowią wkład w sprawozdania i aktualizacje tematyczne.

Badania reprezentatywności

W 2006 r. Komisja Europejska powierzyła Fundacji przeprowadzanie badań na temat reprezentatywności europejskich organizacji partnerów społecznych działających na poziomie sektorowym. Celem tych badań jest dostarczenie podstawowych informacji, jakich wymaga ustanowienie i funkcjonowanie komitetów sektorowego dialogu społecznego na szczeblu europejskim. Komisja wykorzystuje te komitety jako mechanizm do celów zasięgania opinii w zakresie zarządzania i zatrudnienia zgodnie z art. 154 TFUE.

Źródła

Krajowe profile życia zawodowego EurWORK dostarczają cennych danych kontekstowych dotyczących struktur, instytucji i przepisów stanowiących podstawę życia zawodowego w poszczególnych państwach członkowskich UE-28, w Norwegii oraz na poziomie całej UE. 

Baza danych dotyczących wynagrodzenia, czasu pracy i sporów zbiorowych zapewnia zbiór danych na szczeblu krajowym z lat 2000–2015, które obejmują państwa UE-28 i Norwegię. Baza daje wgląd w systemy, które obowiązują obecnie (np. ustawodawstwo lub układy zbiorowe) oraz niektóre wyniki (np. wskaźnik wynagrodzeń lub czasu pracy uzgodnionych w umowach zbiorowych).

Europejski słownik stosunków pracy stanowi wszechstronny zbiór pojęć, które są obecnie najczęściej stosowane w kontekście zatrudnienia i stosunków pracy na poziomie unijnym. Słownik jest regularnie aktualizowany i zawiera około 380 wpisów wraz z odesłaniami do prawodawstwa i orzecznictwa UE.

Inne badania

EurWORK prowadzi również inne badania warunków i stosunków pracy, np. przeprowadza wtórną analizę badań Eurofound, regularnie sporządza sprawozdania na temat wynagrodzeń i czasu pracy oraz sprawozdania na wniosek zainteresowanych stron Fundacji, a także przeprowadza inne strategiczne badania w tej dziedzinie.

W okresie programowania 2017–2020 Eurofound zbada wykonalność monitora działań zbiorowych, których celem jest sklasyfikowanie działań zbiorowych organizowanych w całej Europie, ich przyczyn oraz skutków. Eurofound analizuje również swoją strategię sprawozdawczości w zakresie układów zbiorowych.

Odbiorcy docelowi

EurWORK ma na celu służyć głównym zainteresowanym stronom Fundacji, w tym europejskim partnerom społecznym, instytucjom UE i rządom państw członkowskich oraz decydentom i specjalistom w dziedzinie warunków pracy i trwałej pracy oraz stosunków pracy.