ERM Annual Report 2014: Restructuring in the public sector

Annual report
Uaktualniono
12 Marzec 2015
Opublikowane
04 Marzec 2015
Formaty
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Podsumowanie

The European Restructuring Monitor’s annual report for 2014 explores the rapid transformation of the public sector in Europe since the onset of the financial crisis in 2008. Initially, employment expansion in the sector helped to stabilise Europe’s economy while the private sector suffered severe job losses. However, subsequent austerity measures (or fiscal consolidation) have brought in their wake widespread restructuring in the public sector. Hiring freezes have meant the public sector workforce has shrunk and become significantly older, with more female workers. Lack of job security means working in the public sector is no longer quite as attractive. More restructuring will undoubtedly occur, and it is vital that those involved in its planning develop a more forward-looking, anticipatory strategy, to soften the blow for those workers who leave and to enhance conditions for those who stay. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  120
  Reference No: 
  EF1470
  ISBN: 
  978-92-897-1310-8
  Catalogue: 
  TJ-AL-14-001-EN-C
  DOI: 
  10.2806/92093
  Catalogue info

  ERM Annual Report 2014: Restructuring in the public sector

  The European Restructuring Monitor’s annual report for 2014 explores the rapid transformation of the public sector in Europe since the onset of the financial crisis in 2008. Initially, employment expansion in the sector helped to stabilise Europe’s economy while the private sector suffered severe job losses. However, subsequent austerity measures (or fiscal consolidation) have brought in their wake widespread restructuring in the public sector.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF14701
  Catalogue info

  Raport roczny ERM za rok 2014: Restrukturyzacja w sektorze publicznym

  Authors: 
  Eurofound

  W raporcie rocznym Europejskiego Obserwatorium Restrukturyzacji za 2014 r. zbadano proces szybkiej transformacji sektora publicznego w Europie, jaka dokonała się od wybuchu kryzysu finansowego w 2008 r. Zwiększanie zatrudnienia w tym sektorze na początkowym etapie pomogło ustabilizować gospodarkę europejską w sytuacji, gdy w sektorze prywatnym obserwowano utratę miejsc pracy na dużą skalę. Późniejsze środki oszczędnościowe (lub środki konsolidacji budżetowej) doprowadziły jednak do szeroko zakrojonej restrukturyzacji sektora publicznego. Zamrożenie naboru pracowników spowodowało spadek liczby i znaczne podwyższenie wieku pracowników sektora publicznego, któremu towarzyszyło zwiększenie udziału kobiet w strukturze zatrudnienia. Brak bezpieczeństwa zatrudnienia oznacza, że praca w sektorze publicznym nie wydaje się już tak atrakcyjna. W raporcie opisano różne środki podejmowane przez organy publiczne, takie jak zamrażanie płac, redukcje zatrudnienia / zwolnienia oraz środki na rzecz stopniowego/ wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, a także stosowanie alternatywnych form zatrudnienia, takich jak dzielenie etatu i przenoszenie pracowników. Rozwój nowych form zatrudnienia w sektorze publicznym – na przykład zawieranie umów nieregulujących czasu pracy – znalazł potwierdzenie w przypadkach udokumentowanych przez szereg państw. W raporcie zbadano również ogólny wpływ restrukturyzacji na osoby „pozostające” i „odchodzące”.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz