Warunki pracy w Unii Europejskiej: bezpieczeństwo oraz możliwości zatrudnienia - Streszczenie

Po przeprowadzeniu badania w 2005 r. Eurofound dokonał szczegółowej analizy ustaleń dotyczących głównych obszarów związanych z warunkami pracy w UE. Jednym z takich obszarów była pewność i ożliwości zatrudnienia (flexicurity) oraz jej dalekosiężne implikacje dla społeczeństwa i rynku pracy jako całości. Do zbadania flexicurity wykorzystano cztery wskaźniki: obiektywną niepewność zatrudnienia, subiektywną niepewność zatrudnienia, możliwości zatrudnienia i podatność na zagrożenia. W niniejszej broszurze podsumowano główne wyzwania stwarzane przez flexicurity oraz zaprezentowano skrótowo główne wyniki badania.Pobierz PDF: PL (pdf 51.10 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz