Zmiany w strukturze zatrudnienia w Europie podczas wielkiej recesji - Streszczenie

W niniejszym sprawozdaniu opisano wpływ recesji na zatrudnienie w UE-27, omawiając zmiany w poziomie zatrudnienia pomiędzy drugim kwartałem 2008 r. i drugim kwartałem 2010 r. oraz pokazując, w jaki sposób te zmiany rozkładały się w poszczególnych grupach wynagrodzeń. Stwierdzono, że zatrudnienie nadal rosło w najlepiej płatnych miejscach pracy, w szczególności w usługach bogatych w wiedzę oraz usługach dla przedsiębiorstw. Równocześnie spadek liczby średnio opłacanych miejsc pracy w budownictwie i produkcji prowadził do zmniejszenia zatrudnienia w środku spektrum wynagrodzeń. Pracę straciło więcej mężczyzn niż kobiet, a starsi pracownicy bardziej skorzystali z tworzonych miejsc pracy. Zwiększył się udział pracy w niepełnym wymiarze w spektrum wynagrodzeń, a większość wzrostu od 2009 r. odnotowano w (słabiej opłacanych) pracach tymczasowych.Pobierz PDF: PL (pdf 47.25 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz