Jakość życia w Europie: wpływ kryzysu - Streszczenie

Co warunkuje zadowolenie z życia, radość, jak oceniamy naszą sytuację społeczną i bezpośrednie otoczenie oraz jakie zmiany zaszły w tym obszarze z powodu kryzysu gospodarczego? W ramach trzeciego europejskiego badania jakości życia przeprowadzono wywiady z 35 000 obywateli wszystkich państw członkowskich. W niniejszym sprawozdaniu przeglądowym przedstawiono wyniki oraz tendencje, ukazując faktycznie odczuwalne i wymierne skutki recesji. Chociaż ogólny poziom zadowolenia z życia zbytnio się nie zmienił, to w krajach najbardziej dotkniętych pogorszeniem się koniunktury gospodarczej odnotowano wyraźny spadek tendencji do optymistycznego spojrzenia w przyszłość oraz zaufania do instytucji. Najwyższy poziom deprywacji materialnej i niezadowolenia z sytuacji życiowej zgłaszają natomiast respondenci z uprzednio już słabszych grup społecznych – długotrwale bezrobotni, osoby w starszym wieku z Europy Środkowej i Wschodniej oraz osoby samotnie wychowujące dzieci.Pobierz PDF: PL (pdf 42.34 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz