Polaryzacja zatrudnienia i jakość miejsc pracy w czasie kryzysu: Europejskie Obserwatorium Pracy 2013

Niniejsze sprawozdanie opisuje niedawne zmiany w strukturze zatrudnienia na europejskich rynkach pracy, które dokonały się przed recesją z 2008–2009 r., w czasie jej trwania, jak również po jej zakończeniu. W sprawozdaniu stwierdzono, że spadek poziomu zatrudnienia w Europie w czasie recesji wywierał silnie polaryzujący wpływ na strukturę wynagrodzenia, natomiast w latach 2010–2012 natężenie zjawiska polaryzacji uległo osłabieniu. Podejście bazujące na miejscach pracy określa sposób rozkładu zmian poziomu zatrudnienia netto w państwach członkowskich i w UE w odniesieniu do miejsc pracy zaliczanych do różnych kwintyli w strukturze rozkładu wynagrodzenia. Dwa alternatywne kryteria klasyfikowania miejsc pracy opierają się na średnim poziomie wykształcenia pracowników oraz na wieloaspektowym mierniku jakości pracy, tzw. niepieniężnym wskaźniku jakości pracy. Ten nowy wskaźnik, obliczany na podstawie danych pochodzących z piątego Europejskiego Badania Warunków Pracy, gromadzi informacje dotyczące szerokiego spektrum cech charakteryzujących miejsca pracy, które badacze społeczni powiązali z dobrym samopoczuciem pracowników.Pobierz PDF: PL (pdf 38.08 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz