Restrukturyzacja w europejskich MŚP

Restrukturyzacja stanowi nieodłączną część europejskiej struktury gospodarczej z uwagi na fakt, że przedsiębiorstwa muszą dostosowywać się do zmieniających się warunków, aby zachować swój zrównoważony i konkurencyjny charakter. Polityka prowadzona do tej pory koncentrowała się głównie na restrukturyzacji w dużych firmach. W świetle stosunkowo dużego znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – które stanowią ponad 99% wszystkich europejskich przedsiębiorstw i zapewniają około 66% miejsc pracy w sektorze prywatnym – decydenci na wszystkich szczeblach powinni dysponować wiedzą na temat konkretnych wyzwań stojących przed małymi firmami, aby mogli w odpowiedni sposób wspierać działalność tego sektora, stanowiącego trzon gospodarki europejskiej. W oparciu o informacje pochodzące z 85 studiów przypadków przeprowadzonych we wszystkich państwach członkowskich UE oraz o informacje pochodzące z innych źródeł, w przedmiotowym sprawozdaniu opisano charakterystyczne dla MŚP zachowania podejmowane w ramach procesu zarządzania restrukturyzacją oraz najważniejsze czynniki pełniące rolę motorów zmian, a także zbadano elementy wywierające wpływ na skuteczność procesu restrukturyzacji. W sprawozdaniu przedstawiono szeroko zakrojony przegląd porównawczy dotyczący wpływu, jaki restrukturyzacja wywiera na pracowników i same przedsiębiorstwa, a także udzielono szeregu wskazówek politycznych w zakresie przyszłych działań.Pobierz PDF: PL (pdf 43.17 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz