Skutki restrukturyzacji na szczeblu regionalnym i podejście do radzenia sobie z jej konsekwencjami

Chociaż restrukturyzacja jest w coraz większym stopniu uznawana za nieodzowną cechę rozwoju gospodarczego, a w ramach polityki na szczeblu europejskim i państw członkowskich poświęca się jej dużo miejsca, perspektywa regionalna restrukturyzacji jest rzadko przedmiotem uwagi. Większość działań w zakresie restrukturyzacji na dużą skalę wpływa jednak nie tylko na przedsiębiorstwa i ich pracowników, ale również na regiony i obszary zatrudnienia. Niniejszy projekt badawczy ma na celu identyfikację skutków restrukturyzacji na dużą skalę na szczeblu regionalnym. Cel ten zostanie zrealizowany w oparciu o wtórną analizę danych, przegląd literatury oraz pięć pogłębionych studiów przypadku. Przedstawiono w nim również pozytywne przykłady skutecznego zarządzania regionalnego na rzecz utrzymania i poprawy rynku pracy w następstwie istotnego działania restrukturyzacyjnego.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz