Czynniki wpływające na niedawną polaryzację i modernizację zatrudnienia: Europejski Monitor Zatrudnienia 2014

W sprawozdaniu poddano szczegółowej analizie niedawne zmiany w strukturze zatrudnienia na poziomie państw członkowskich i UE, badając te sektory i zawody, które najbardziej przyczyniły się do utraty miejsc pracy oraz te, w których nastąpił wzrostu zatrudnienia. Okazuje się na przykład, że w latach 2011-2013 większość strat zatrudnienia netto zaobserwowano w budownictwie i produkcji, na stanowiskach nisko i średnio wynagradzanych. Wzrost zatrudnienia nie załamał się w przypadku wymagających wysokich kwalifikacji i dobrze płatnych miejsc pracy; głównym źródłem tego wzrostu były usługi oparte na wiedzy. Autorzy sprawozdania przeanalizowali także niektóre spośród czynników odpowiedzialnych prawdopodobnie za ewolucję struktur zatrudnienia: zmiany technologiczne, globalizację i instytucje rynku pracy.Pobierz PDF: PL (pdf 42.7 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz