antoWłączenie społeczne ludzi młodych

Odkąd nastał kryzys gospodarczy, poziom bezrobocia wśród ludzi młodych znacząco wzrósł, i chociaż obecnie widoczna jest poprawa, w niektórych państwach UE stopa bezrobocia w tej grupie osób jest nadal wysoka. Ludzie młodzi, zwłaszcza niepracujący, niekształcący się ani nieszkolący, są obecnie grupą narażoną na największe ryzyko wykluczenia społecznego – co stwarza poważne konsekwencje nie tylko dla nich samych, ale również dla całej gospodarki i ogółu społeczeństwa. Poprzez swoją strategię na rzecz młodzieży w latach 2010–2018 UE przyjęła kompleksowe i całościowe podejście do włączenia społecznego ludzi młodych. Wprawdzie gwarancja dla młodzieży (gwarantująca ludziom młodym ofertę pracy lub stażu) obejmuje szybką interwencję i pomoc ludziom młodym w powrocie na rynek pracy, istnieje wiele innych polityk i działań na szczeblu UE, państwa członkowskiego i regionalnym propagujących włączenie społeczne ludzi młodych. Sprawozdanie zawiera omówienie pierwszego roku wdrażania gwarancji dla młodzieży i bazuje na ustaleniach studiów przypadków, ukazując przykłady pomyślnych inicjatyw mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu ludzi młodych w UE.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz