Podejścia do integracji uchodźców i osób ubiegających się o azyl na rynku pracy

Niniejsze sprawozdanie stanowi uzupełnienie istniejących badań na temat integracji uchodźców i azylantów na rynku pracy. Zawiera aktualne informacje na temat przepisów prawnych i praktycznych rozwiązań przyjętych w pierwszej połowie 2016 r., analizę integracji na rynku pracy w szerszym kontekście przyjmowania azylantów oraz wspierania azylantów i uchodźców, a także omówienie roli partnerów społecznych w tym kontekście. Autorzy opracowania wskazują, że kraje najbardziej dotknięte kryzysem uchodźców podjęły starania, by zapewnić osobom ubiegającym się o azyl szybszy i łatwiejszy dostęp do swoich rynków pracy. W niektórych spośród nich partnerzy społeczni aktywnie uczestniczą w opracowywaniu skuteczniejszych strategii integracji na rynku pracy i uruchomili już kilka obiecujących inicjatyw. Nagły napływ ogromnej liczby azylantów stanowi jednak poważne wyzwanie: dopiero czas pokaże, w jaki sposób Europa pokona pojawiające się przeszkody.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz