Analiza różnorodności młodzieży NEET

Pojęcie „młodzież NEET” (młodzież niepracująca, niekształcąca się ani nieszkoląca się) jest od 2010 roku szeroko stosowane jako narzędzie informacyjne polityk na rzecz młodzieży w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Chociaż stanowi ono cenny dodatek do bardziej tradycyjnych wskaźników stosowanych do zrozumienia słabszej pozycji ekonomicznej i społecznej ludzi młodych oraz ich uczestnictwa w rynku pracy i włączenia społecznego, jest często krytykowane z powodu niejednorodności populacji, którą obejmuje. W sprawozdaniu analizuje się różnorodność młodzieży NEET i wskazuje siedem podgrup, na które można podzielić populację NEET, wykorzystując dane zebrane rutynowo do badania sondażowego siły roboczej UE. Poprzez analizę danych dotyczących każdej z tych podgrup przedstawiono przegląd współczesnej struktury młodzieży NEET, zarówno na poziomie UE-28, jak i w każdym państwie członkowskim. Należy mieć nadzieję, że informacje te umożliwią decydentom bardziej precyzyjne ukierunkowanie działań zmierzających do łatwiejszego angażowania młodych ludzi w świat pracy i szkoleń.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz