Nowe formy zatrudnienia – rozwój strategicznego wspólnego zatrudniania pracowników

Pomimo że na europejskich rynkach pracy wciąż dominuje typowy rodzaj zatrudnienia, pojawia się coraz więcej nowych form zatrudnienia, które różnią się pod względem ich skutków w zakresie warunków pracy. W opracowaniu analizie poddano strategiczne wspólne zatrudnianie pracowników – formę zatrudnienia dla przedsiębiorstw z określonymi potrzebami kadrowymi, mającymi często charakter powtarzający się, nieuzasadniającymi jednak tworzenia stałego stanowiska w pełnym wymiarze czasu pracy, polegającą na wspólnym zatrudnianiu jednego lub kilku pracowników, którzy pracują zadaniowo i których umiejętności i czas są dzielone w ramach grupy przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te ponoszą łączną odpowiedzialność i mają łączne zobowiązania w stosunku do wspólnych pracowników, którym zapewnia się „równe płace i równe traktowanie” z podstawowymi pracownikami. Jednak pomimo możliwości uzyskiwania, w ramach tej formy zatrudnienia, obustronnych korzyści przez przedsiębiorstwa i pracowników, nie jest ona szeroko znana i stosuje się ją jedynie w nieznacznym stopniu. W sprawozdaniu omówiono warunki konieczne dla dalszego rozpowszechniania strategicznego wspólnego zatrudniania pracowników oraz jego skutki dla pracodawców i pracowników.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz