Długotrwale bezrobotni młodzi ludzie: Charakterystyka i działania polityczne

Chociaż sytuacja młodzieży na rynku pracy znacznie poprawiła się od 2014 r., jedną z konsekwencji ostatniego kryzysu gospodarczego jest wysoki odsetek długotrwale bezrobotnych młodych ludzi, którzy stanowią niemal jedną trzecią wszystkich bezrobotnych w tej grupie wiekowej. W sprawozdaniu omówiono sytuację młodych ludzi na rynku pracy w 2016 r. i opisano tendencje w tym obszarze obserwowane w ostatnim dziesięcioleciu. Przedmiotem analizy są uwarunkowania długotrwałego bezrobocia, zarówno na poziomie społeczno-demograficznym, jak i makroekonomicznym. Przedstawiono również dowody na poważne konsekwencje długotrwałego bezrobocia dla młodego człowieka, w tym negatywny wpływ na przyszłe dochody i karierę zawodową oraz na kilka aspektów dobrostanu. W ostatniej części sprawozdania omówiono wybrane działania polityczne wdrażane w ostatnich latach w dziesięciu państwach członkowskich w celu zapobieżenia długotrwałemu bezrobociu młodych ludzi, wspierające ich w powrocie na rynek pracy lub kontynuowaniu edukacji.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz