Warunki pracy pracowników w różnym wieku

Zmiany demograficzne wpływają na oblicze życia zawodowego w całej UE. Zwiększone zapotrzebowanie na zmniejszającą się pulę pracowników w celu zaspokojenia potrzeb społecznych starzejącego się społeczeństwa prowadzi do wzrostu wskaźnika zatrudnienia starszych pracowników oraz wydłużenia okresu aktywności zawodowej. W reformach politycznych skoncentrowano się co do zasady na podwyższeniu ustawowego wieku emerytalnego i zapewnieniu starszym pracownikom zachęt finansowych do pozostania na rynku pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Na decyzję pracowników o pozostaniu na rynku pracy w starszym wieku wpływa jednak również szereg innych czynników – w tym zdrowie i dobrostan, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, perspektywy zawodowe oraz bezpieczeństwo pracy, a także warunki pracy, takie jak niezależność, godziny pracy oraz psychospołeczne aspekty miejsca pracy. W niniejszym sprawozdaniu dogłębnie przeanalizowano te czynniki w odniesieniu do 28 państw członkowskich UE, wykorzystując dane pochodzące z ostatniego europejskiego badania warunków pracy (EWCS 2015), oraz w kontekście propagowanej przez Eurofound koncepcji „zrównoważonej pracy przez całe życie”.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz