Labour market change

Pojęcie płacy zapewniającej utrzymanie na minimalnym poziomie i praktyka z nią związana

Płaca zapewniająca utrzymanie na minimalnym poziomie została zdefiniowana jako „miara dochodu, która pozwala pracownikowi na podstawowy, lecz społecznie akceptowalny standard życia”. W ostatnich dziesięcioleciach inicjatywy dotyczące płacy zapewniającej utrzymanie na minimalnym poziomie pojawiły się w nielicznych, głównie anglojęzycznych krajach, w tym w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Inicjatywy te opracowano w odpowiedzi na nieadekwatność dochodu dla wielu pracujących gospodarstw domowych zależnych od obowiązujących ustawowych stawek płacy minimalnej. Określono w nich metodykę obliczania wynagrodzenia, które umożliwiłoby osobom zarabiającym i osobom pozostającym na ich utrzymaniu godne życie, zgodnie z postanowieniami dotyczącymi sprawiedliwego wynagrodzenia określonymi w przyjętym w 2017 r. Europejskim filarze praw socjalnych. Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie decydentom praktycznego poradnika na temat pojęcia płacy zapewniającej utrzymanie na minimalnym poziomie.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz